Kaptirani izvor kod trgovine „Han“ u MZ Huskići
Kaptirani izvor kod trgovine „Han“ u MZ Huskići

Voda sa šest javnih izvorišta i česmi za mjesec mart 2017.godine na području Općine Lukavac, kako je utvrđeno od strane Higijensko–epidemiološke službe Doma zdravlja Lukavac ne odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.

Na kaptiranom izvoru „Muharemage Kunosića“ u MZ „Bistarac Donji, javnoj česmi „Aidina voda“ u MZ Lukavac Grad, kaptiranom izvoru „Živac“ u MZ Bokavići i kaptiranom izvoru „Jusufova voda“ u MZ Orahovica,  izolovana je koliforna bakterija Enterobacter speces, te nalaz izdat 10. marta 2017. godine, ne odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.

Javna česma „Aidina voda“ u MZ Lukavac Grad
Javna česma „Aidina voda“ u MZ Lukavac Grad

Na kaptiranim izvorima kod prod. „Han“ u MZ Huskići i „Barutni“ u MZ Lukavac Mjesto, izolovana je koliforna bakterija Citobacter  speces i nalaz od 10. marta 2017. godine, ne odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.

„Barutni“ u MZ Lukavac Mjesto
„Barutni“ u MZ Lukavac Mjesto

Nalazi izdati 10. marta 2017. godine, za vodu sa  bušenog bunara „Selo mira“ u MZ Turija, te kaptiranim izvorima – javnim česmama: „Petrak“ u MZ Lukavac Grad, „Brodić“ u MZ Bistarac Donji, „Majdan“ u MZ Modrac i „Petrak“ u MZ Bistarac Donji, odgovaraju Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.

Komentari