Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o davanju prethodne saglasnosti Ministarstvu obrazobanja i nauke o prijedlogu Senata Visoke škole za savremeno poslovanje, informacione tehnologije i tržišne komunikacije „Internacionalna poslovno-informaciona akademija“ Tuzla o utvrđivanju konačnog broja i strukture studenata za upis na odobrene studijske programe u prvu studijsku godinu u akademskoj 2021/22. godini.

 

Od akademske 2014/15. godine na Visokoj školi za savremeno poslovanje, informacione tehnologije i tržišne komunikacije „Internacionalna poslovno-informaciona akademija“ Tuzla organizuje se studij na tri studijska programa i to: „Informacione tehnologije“, „Tržišne komunikacije“ i „Savremeno poslovanje i informatički menadžment“. Od akademske 2018/19. godine se studij izvodi i na studijskom programu „Informatika i računarstvo“.

U akademskoj 2020/21. godini je upisano ukupno 143 studenata u prvu godinu studija. Ukupno je na svim studijskim programima na svim godinama studija u akademskoj 2020/21. godini upisano 378 studenata.

U akademskoj 2021/22. godini na četiri studijska programa planiran je upis od 140 redovnih studenata i 90 vanrednih studenata, što u ukupnom broju iznosi 230 studenata.

Komentari