GIKIL

Vlada Federacije BiH danas je na sjednici upoznata o informaciji o inicijativi za nastavak rada i poslovanja pogona i postrojenja privrednog društva Global Ispat Koksna Industrija d.o.o. Lukavac (GIKIL) i molbom za uvoz potrebnih sirovina.

 

Federalna vlada će tu informaciju i inicijativu proslijediti Parlamentu FBiH na razmatranje.

GIKIL se 2. juna 2020. godine obratio Federalnom ministarstvu okoliša i turizma informacijom i inicijativom za omogućavanje rada i poslovanja, te uvoza sirovina lužine NaOH kojom se prerađuje (prečišćava) amonijačna voda i bezvodni amonijak NH3 za Fabriku đubriva, iako već 3,5 godine nema okolinsku dozvolu.

Uz informaciju i inicijativu je priložen zahtjev za nastavak rada pogona i postrojenja GIKIL-a po okolinskoj dozvoli iz 2012. godine do pribavljanja nove okolinske dozvole, te izvještaj o poduzetim i planiranim aktivnostima na zaštiti okoliša.

GIKIL nema validnu okolinsku dozvolu, što znači da posluje suprotno odredbama Zakona o zaštiti okoliša.

Taj privredni subjekt kontinuirano prekomjerno zagađuje okoliš, jer nije izvršio mjere iz okolinske dozvole iz 2012. godine s petogodišnjim rokom važenja. Zahtjevi za ponovno izdavanje okolinske dozvole podnošeni su u dva navrata i oba puta su odbijeni, jer GIKIL nije ispunjavao minimum uslova, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Nakon što je zahtjev odbijen prvi put, Federalna uprava za inspekcijske poslove donijela je rješenje o zatvaranju u novembru 2018. godine, nakon čega je uslijedio niz sastanaka, dogovora i obećanja za ulaganja u zaštitu okoliša.

I drugi zahtjev je odbijen rješenjem od 30.decembra 2019. godine, a GIKIL je protiv njega pokrenuo još neokončani upravni spor u Kantonalnom sudu u Sarajevu.

Federalna uprava za inspekcijske poslove je 19. februara 2020. godine izdala rješenje kojim je GIKIL-u naloženo pribavljanje okolinske dozvole za prekid rada postrojenja i pogona, odnosno izrada Studije o procjeni uticaja na okoliš za zatvaranje.

Međutim, u tom privrednom društvu se i dalje odvija proizvodni proces. S obzirom da nema okolinsku dozvolu, GIKIL ne ispunjava uslove za uvoz neophodnih sirovina (NaOH i NH3), tako da se u više navrata obraćao Federalnom ministarstvu zdravstva u čijoj nadležnosti je uvoz hemikalija i Federalnom ministarstvo okoliša i turizma za dobijanja mišljenja o uvozu.

Odobravanje uvoza sirovina GIKIL-u u takvim okolnostima je u suprotnosti sa odredbama Zakona o zaštiti okoliša, saopćeno je nakon sjednice Vlade FBiH.

Komentari