Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla raspisuje:

1. Javni oglas za prijem u radni odnos 5 doktora medicine-specijalista na neodređeno vrijeme;
2. Javni oglas za prijem u radni odnos 5 doktora medicine na određeno vrijeme;
3. Javni oglas za prijem u radni odnos 2 diplomirana inžinjera medicinske radiologije na neodređeno vrijeme;
4. Javni oglas za prijem u radni odnos 48 zdravstvenih radnika sa SSS na neodređeno vrijeme;
5. Javni oglas za prijem u radni odnos 20 nemedicinskih radnika na neodređeno vrijeme

Prijavni obrazac za kandidate

Popis dokumentacije kojom se dokazuje status branilaca i članova njihovih porodica

Komentari