Danas, 19. decembra 2016.godine  Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK, uputilo je obavijest o proglašavanju EPIZODE PRIPRAVNOSTI NA PODRUČJU OPĆINE LUKAVAC.

U skladu sa članom 6. Plana interventnih mjera u slučajevima izuzetne zagađenosti zraka, te  članom 7. istog Plana:

  1. a) Upozoravaju se rizične grupe stanovništva za smanjenje kretanja.
  2. b) Apelujemo za smanjenje korištenja motornih vozila,
  3. c) Zabranjuje se kretanja za teretna motorna vozila ukupne mase preko 7,5 tona u određenom vremenu na određenim saobraćajnicama,

d) Upozoravamo da je kažnjivo svako spaljivanje otpada u domaćinstvima i pozivamo, da će se u slučaju da postoje sumnje da se vrše takve nedozvoljene radnje, prijaviti nadležnim inspekcijama i/ili komunalnim redarima općina i kantona.

  1. e) Pozivamo pravna lica, vlasnike ili korisnike kotlovnica ili ložišta, da preduzmu sve potrebne tehnički izvodive mjere kako bi se smanjile emisije u zrak uključujući korištenje drugih, ekološki prihvatljivih energenata (biomasa, plin i niskosumporni ugljevi) i čišćenje dimovodnih instalacija
  2. f) Preduzet će se i ostale mjere za koje općinske/gradske službe civilne zaštite i Kantonalni štab civilne zaštite procijene da mogu doprinijeti poboljšanju kvaliteta zraka. S tim u vezi, danas će se sastati općinski štab Civilne zaštite te utvrditi potrebne preporuke i mjere.

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice je na temelju podataka dobijenih sa sistema za praćenje kvaliteta zraka i to sa fiksne stanice locirane na području općine Lukavac za 17. i 18. decembar 2016. godine, obavijestilo da su se stvorili uslovi iz Plana interventnih mjera u slučajevima izuzetne zagađenosti zraka, za proglašenje epizode pripravnosti na području općine Lukavac.

Komentari