Prema podacima zavoda i službi zapošljavanja u Bosni i Hercegovini sa 30.11.2018. godine na evidencijama je prijavljeno 435.358 nezaposlenih lica, što u odnosu na 31.10.2018. godine predstavlja smanjenje za 2.425 lica ili 0,55 posto. Od ukupnog broja lica koja traže zaposlenje, njih 243.413 ili 55,91 posto su žene. 

Najveći broj evidentirane nezaposlenosti čine lica sa trećim stepenom obrazovanja KV radnici 32,10 posto, zatim radnici sa SSS 28,37 posto, te NKV radnici 27,31 posto. 

Od ukupnog broja registrovanih nezaposlenih lica u novembru 2018. godine, novoprijavljenih lica koja traže posao bilo je 15.333. Broj lica brisanih sa evidencije zavoda i službi zapošljavanja je 16.950. Od ukupnog broja brisanih sa evidencija zavoda i službi zapošljavanja zaposleno je 9.976 ili 58,85posto. 

U novembru 2018. godine, poslodavci su zavodima i službama zapošljavanja u BiH prijavili 3.770 potreba za zapošljavanjem novih radnika, dok je registrovani broj lica kojima je prestao radni odnos u izvještajnom periodu iznosio 8.420. 

Prema rezultatima Ankete o radnoj snazi za 2018. godinu, u BiH radnu snagu (ekonomski aktivno stanovništvo) je činilo 1.007.902 lica, dok je broj neaktivnih iznosio 1.387.837 lica. 

U okviru radne snage zaposlenih je bilo 822.446 i 185.465 nezaposlenih lica. Anketna stopa nezaposlenosti je značajno manja od registrovane i na nivou BiH za 2018. godinu iznosila je 18,4%. 
Broj zaposlenih lica veći je za 0,8% u odnosu na 2017. godinu, dok se broj nezaposlenih lica smanjio za 12,0%

U okviru radne snage zaposlenih je bilo 822.446 i 185.465 nezaposlenih lica. Anketna stopa nezaposlenosti je značajno manja od registrovane i na nivou BiH za 2018. godinu iznosila je 18,4%. 
Broj zaposlenih lica veći je za 0,8% u odnosu na 2017. godinu, dok se broj nezaposlenih lica smanjio za 12,0%

Komentari