Stav čitaoca

Pitanje referenduma u Lukavcu je od početka visilo u zraku jer je u ‘tvrđevi SDA-a vlasti’ u Tuzlanskom kantonu pobijedio nezavisni kandidat u liku profesora, doktora nauka, sa prestižnom akademskom titulom.  Piše: prof. Izudin Kešetović Dva fenomena...
Prof. dr. sci. Edhem Muftić

Stavovi i mišljenja čitalaca čije tekstove objavimo nužno ne odražavaju stavove i mišljenja redakcije lokalnog portala Lukavacki.ba, već je to isključivo stav čitalaca. Godina na izmaku 2016. je to bismo bez dileme mogli reći, lošija,...

Stavovi i mišljenja čitalaca čije tekstove objavimo nužno ne odražavaju stavove i mišljenja redakcije lokalnog portala Lukavacki.ba, već je to isključivo stav čitalaca. Prof. dr Edin Delić je ličnost ovog i vremena koje dolazi, čovjek...

Kako u čitavoj anime subkulturi glavni akteri znaju metamorfozirati u svoje najdominantnije alter egoe i prerasti u fizičke pojave sa kombinacijama sirove snage i nesrazmjerne veličine, te super moći, vještina i skrivenih aduta; tako...