SRD Smuđ raspisao je konkurs za prijem ribočuvara a isti u cjelosti objavljujemo u nastavku:

 

Javni konkurs za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 3 mjeseca

Sportsko ribolovno društvo “Smuđ” Lukavac raspisuje javni konkurs za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 3 mjeseca, sa punim radnim vremenom, za sljedeće radno mjesto:

Ribočuvar – 1 izvršilac

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

  • da je državljanin BiH
  • da je stariji od 18 godina
  • da se protiv istog ne vodi krivični postupak
  • da ima opštu zdravstvenu sposobnost

Pored opštih, kandidat mora ispuniti i posebne uslove i to :

  • položen vozački ispit „B“ kategorije
  • da ima završenu srednju stručnu spremu

Kandidati uz prijavu na javni konkurs sa kraćom biografijom i slikom, dostavljaju orginal ili ovjerenu fotokopiju sljedeće dokumentacije :

  1. Uvjerenje o državljanstvu
  2. Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka
  3. Ovjerenu kopiju vozačke dozovole “B” kategorije
  4. Diplomu o završenoj srednjoj stručnoj spremi

Sa kandidatima koji budu blagovremeno dostavili traženu dokumentaciju, UO SRD “Smuđ” Lukavac će obaviti intervju i odabrati najboljeg kandidata.

Kandidati svoje prijave trebaju dostaviti u zatvorenoj koverti do 18.12.2020. godine direktno Sekretaru SRD “Smuđ” Lukavac u prostorijama udruženja (od 9-12 sati svaki radni dan) ili na adresu Titova bb, Centar za kulturu Lukavac.

Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat.

Sa izabranim kandidatom će se zaključiti ugovor o radu na period od 3 mjeseca uz mogućnost  produženja ugovora.

Pozivamo što veći broj kandidata da se prijave na konkurs. Ukoliko se prijavi vise kvalitetnih kandidata, postoji realna mogućnost zaposlenja dva ili vise ribočuvara.

Komentari