Odgovornost rukovodstva Rudnika Kreka i Šikulje za ugrožavanje života i imovine građana mora se utvrditi

Godinama traje drama na sjevernoj etaži Površinskog kopa „Šikulje“ zbog napredovanja rudarskih radova prema stambenim objektima za koje Rudnik nije okončao postupak eksproprijacije, odnosno nije dogovorio i realizirao isplatu naknada za zemljište i objekte stanovnika.

Trenutno se nekoliko stambenih objekata nalaze u neposrednoj radnoj zoni kopa koja je ugrožena od mogućeg klizanja i propadanja, a potencijalno su ugroženi ljudi, životinje i imovina.

I pored zabrane rudarskog inspektora da se dalje odvijaju radovi dok se ne riješe imovinsko-pravni odnosi, odgovorni u PK Šikulje su obavljali rudarske radove sve više ugrožavajući stambene objekte.

Kako se Uprava Rudnika „Kreka“ nije uspjela dogovoriti sa nekoliko porodica o načinu i cijeni eksproprijacije, posegnula je za zakonskom mogućnošću da ishoduje saglasnost Vlade Federacije BiH da se prisilno uvede u posjed.

Pri tome u svom zahtjevu Vladi Federacije nisu naveli činjenicu da su rudarskim radovima već došli u prostor tako da su stambeni objekti praktično na radnoj etaži Kopa koja je formirala nesigurno klizište.

Ovim je Rudnik obmanuo Vladu Federacije, a Vlada u postupku donošenja rješenja nije provela postupak da bi utvrdila navedene činjenice.

Ovo je prvi puta u poslijeratnoj Bosni i Hercegovini da se donosi rješenje o prisilnom iseljenju ljudi iz njihovih domova.

Radi se o postupku koji je složen i zahtjevan, a posebno se stvari komplikuju zbog činjenice da su objekti već unutar površinskog kopa na terenu koji se kliže i pada u Kop.

Uprava Rudnika Kreka je morala, prije ugrožavanja stambenih objekata, okončati postupke eksproprijacije i isplatiti pravičnu naknadu oštećenim.

Po dobijanju odluke Vlade Federacije Općina Lukavac je, u skladu sa zakonom, izdala potrebna rješenja i naložila licima da se udalje i oslobode zemljište.

Kako su lica odbila postupiti po nalogu, zakazano je za ponedjeljak 29.04.2019. godine prisilno iseljenje uz asistenciju organa policije.

Sporne parcele se nalaze u zoni klizišta, odnosno u rejonu koji je opasan za boravak ljudi, a općinske službe nisu opremljene i obučene da obavljaju administrativne poslove unutar površinskih kopova i na sličnim terenima, te je doneseno rješenje kojim će službeno lice sa granice iz sigurne zone rukovoditi postupkom, a da objektu pristupe i otvore vrata radnici iz Čete sa spašavanje Rudnika lignita „Kreka“, koji su obučeni i opremljeni za intervencije u ovakvim prostorima. Radi se o nekoliko desetina metara, a sa takve udaljenosti službeno lice može u potpunosti upravljati procesom. Općina Lukavac ne može donijeti administrativni akt kojim će službenicima naložiti da provode upravni postupak na radnim kosinama i u nesigurnim uslovima.

Uprava Rudnika je odbila odobriti bilo kakvo učešće Čete za spašavanje, očekujući da službena lica Općine u cjelosti urade taj posao, ali očigledno da to nije bio jedini cilj.

Posljednje dvije godine Uprava Rudnika koristi svaku priliku da pogorša situaciju i odnose na području Općine Lukavac, te da „nahuška“ radnike na Općinskog načelnika Edina Delića, kao dio politike koja je pokušala provesti opoziv i izvršiti smjenu načelnika.

U nizu besmislenih argumenata koje navode ističu kako „Općina treba iseliti ljude, jer žive u nelegalno sagrađenim objektima“.

Površinskim kopom Šikulje i Rudnicima Kreka rukovode lica koja su u više navrata, javno i na sastancima, podcrtavali „nelegalan status“ objekata, a sami žive u kućama koje nisu legalne. Pri tome zaboravljaju da je, na našu opću žalost, stanje u BiH danas takvo da većina stambenih objekata nisu legalni, posebno na selima. Provjerom u dokumentaciji Općine Lukavac ustanovili smo da i dvojica direktora žive u kućama koje nemaju potrebne dozvole, odnosno da se ista konstatacija može izvući i za njihove stambene objekte. Ukoliko bi se kriterij „legalnosti“ u ovom slučaju uzeo u obzir na način kako to pozivaju direktori Blekovići, onda bi svakako trebalo da predlože takve mjere za objekte u kojima sami stanuju.

Osim toga treba imati u vidu da i nelegalno sagrađeni objekti se uzimaju pri obračunu za obeštećenje, te je potpuno neprihvatljiv i diskriminatorski odnos da se jednoj porodici isplati samo 12.000 KM za zemljište i objekte na parcelama, dok se ostalim oštećenim isplaćuju i naknade za objekte.

Konačno, treba imati u vidu da su se danas pred rudarske radove ispriječila dva neriješena slučaja.

U prvom slučaju procjena Rudnika Kreka i onoga što traže oštećeni razlikuje se oko 20%, odnosno oko 20.000 KM, a u drugom slučaju razlika je veća jer oštećeni traži i naknadu za objekte, što uprava Kreke odbija isplatiti. Iznos koji traži drugi oštećeni kreće se u nivou vrijednosti ostalih objekata, odnosno oko 100.000 KM.

U zbiru u oba slučaja radi se o iznosu od oko 120.000 KM.

Općina Lukavac mora javno postaviti pitanje Upravi Rudnika i Elektroprivredi da li je uistinu nemoguće osigurati ljudima koje iseljavate 120.000 KM pravične naknade za njihove nekretnine?

Da li je maltretiranje rudara, Općine Lukavac, Vlade Federacije i cijelog društva vrijedno tog novca?

Je li moguće da kompanija koja je samo na proljeće ove godine sklopila sa privatnim firmama oko milion KM bez provedenih javnih nabavki ne može osigurati desetinu ugovorenog novca?

Po prvi puta u historiji bosansko-hercegovačkog rudarstva sindikat rudara najavio je održavanje štrajka pred jednom općinom, a sindikalni rukovodioci umjesto traženja odgovornosti onih koji su ih doveli u ovu situaciju, protestvuju pred organom koji u cjelosti postupa u skladu sa zakonom.

Od buke pištaljki načelnik općine nije imao mogućnost obratiti se radnicima.

Na poziv da delegacija Sindikata uđe u objekat na razgovore došla su dva sindikalna lidera, te direktor i tehnički direktor rudnika „Šikulje“.

Javno pitamo kakva je sindikalna funkcija rukovodioca koji su počinili krivično djelo ugrožavajući stambene objekte?

Delegaciji koja je ušla u Općinu pridružila se grupa novinara, ali i nekoliko lica vlasnika ugroženih objekata. Općini Lukavac nimalo nisu smetali mediji ili vlasnici spornih parcela, ali su predstavnici Rudnika Šikulje, i to direktor i tehnički direktor zahtijevali da ljudi napuste prostoriju, iako niko od njih nije progovorio ni riječ ili učinio neprimjerenu gestu. Čak su i krenuli prema vratima nakon ultimativnog zahtjeva, ali to nije spriječilo sindikalnu delegaciju da teatralno ustane i napusti prostoriju.

Ponovo Općina Lukavac i načelnik nisu imali priliku ništa kazati, osim čuti potpuno neutemeljene optužbe da je Općina kriva za stanje u kome se Rudnik Šikulje nalazi.

Općina Lukavac odlučno odbacuje sve navode o odgovornosati Općine i za sadašnje stanje smatra isključivo odgovornim rukovodstvo Rudnika Kreka i Šikulje, koji umjesto bavljenja svojim poslom nastoje ispolitizirati problem i sukobiti rudare sa Općinom Lukavac.

Općina ne može provoditi administrativne postupke po ultimatumima. Za sve postoje način donošenja akta, slanje licima na koje se odnosi, žalbeni rokovi i slično. Isto kao i sudovi ili bilo koji drugi organ.

Zašto Uprava Rudnika Kreka ne problematizira višegodišnje sudske postupke, a Općini Lukavac daje dva dana roka da silom iznosi ljude iz njihovih domova?

Općina Lukavac će postupati isključivo po zakonu i poštivati ljudska prava. U tom smislu pokrenut će se i zakonski postupci za utvrđivanje odgovornosti rukovodstva Rudnika Kreka za ugrožavanje ljudi i imovine.

Rukovodstvo je upravljalo rudarskim preduzećem protivno odredbama Zakona o rudarstvu i niza drugih propisa, pa sad pokušavaju pritiskom rudarskih sindikata eliminisati problem tako da rudarskim mašinama prođu objekte koje su morali prethodno otkupiti i iseliti.

Izvor: Općina Lukavac

Komentari