Predlažemo da Općinsko vijeće Lukavac i načelnik Općine Lukavac novac predviđen za finansiranje parlamentarnih stranaka u Općinskom vijeću za 2020. godinu preusmjeri za suzbijanje širenja pandemije Korona virusa.

OBRAZLOŽENJE

Navedena sredstva koja su namijenjena za parlamentarne političke subjekte / Klubove stranaka preusmjeriti na potrebe za suzbijanje pandemije Korona virusa.

Ukoliko se dobije saglasnost vijećnika, političkih stranaka u što kraćem roku zakazati sjednicu ili na drugi način u skladu sa Zakonom izvršiti rebalans Budžeta. Na taj način sredstva bi u kratkom roku bila operativna za navedenu namjenu.

Naša obaveza je da budemo u službi građana !

Komentari