Općinsko vijeće Lukavac održava 41. redovnu sjednicu 15. septembra 2016. godine (četvrtak) sa početkom u 9 sati u prostorijama PU Lukavac, a za dnevni red je planirano 12. tačaka:

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 40. redovne sjednice Općinskog vijeća Lukavac održane dana 18.07.2016.godine

2. Razmatranje nacrta Zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dopuni Odluke o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Prostornog plana općine Lukavac za period 2015.-2035.godine

5. Razmatranje prijedloga za dodjelu općinskih priznanja:

– Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o povećanju broja Plaketa

– Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeli općinskih priznanja

6. Razmatranje Informacije o stanju prirodne nesreće i epidemije enterokolitisa za područje MZ Poljice Donje

7. Razmatranje

– Informacije JP “Rad” Lukavac vezano za probleme u poslovanju komunalnog preduzeća broj:02-10-1556/16 od 27.07.2016.godine i Obavijesti grupe građana MZ Huskići vezano za problem nelegalnog odlaganja smeća od 18.07.2016.godine

– Informacije o aktivnostima koje se vode u cilju realizacije projekta sanacije i zatvaranja lokalne deponije „Potočari“

8. Razmatranje Zahtjeva JP „Rad“ Lukavac za korekciju cijena usluga definisanih Programom

održavanja čistoće i javnih površina za 2016.godinu

9. Razmatranje Informacije o stanju u oblasti zaštite i spašavanja od poplava i bujica na području općine Lukavac sa prijedlogom mjera za poboljšanje stanja u ovoj oblasti

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju općeg interesa broj:02-02-1-204/14 od 31.08.2016.godine

11. Kadrovska pitanja a) Imenovanje članova Upravnog odbora JP „Rad“ Lukavac

12. Vijećnička pitanja i inicijative

 

Komentari