Partnerska grupa Općine Lukavac održala je sastanak na kojem je predstavljen Nacrt strategije razvoja Općine Lukavac. Radi se o ključnom strateško-planskom dokumentu ove općine, kao jedinice lokalne samouprave, koji treba da podstiče njen budući rast i razvoj. Obuhvata ekonomski i društveni aspekt, kao i aspekte zaštite i unaprijeđenja okoliša i prostora.

Strategija razvoja harmonizirana je sa Strategijom razvoja Tuzlanskog kantona, ali i sa drugim sektorskim strategijama viših nivoa vlasti.

Finansijski okvir za provođenje usklađen je sa mogućnostima budžeta i sa dostupnim izvorima financiranja u periodu do 2027. godine. Vizija razvoja i strateški ciljevi definirani su na period od 9 godina.

-Općina Lukavac svoju strategiju razvoja radi u saradnji sa UNDP-om. To je projekat integriranog lokalnog razvoja. U ovom momentu imamo Nacrt strategije koji obuhvata ekonomsku, društvenu oblast te ekološku zaštitu okoliša. Strateško fokusiranje se odnosi na postizanje povoljnog poslovnog okruženja, unaprijeđenja kvaliteta društvenog života, poboljšanjem uslova i modernizacijom komunalne infrastrukture, javne uprave u službi građana i  odgoorno upravaljanje rizicima u oblasti zaštite okoliša. Vrijednost svih ovih projekata je oko 134 miliona KM, od čega se veći dio planira iz ostalih izvora, što podrazumijeva kreditno zaduženje, IPA fondove, sredstva sa viših nivoa vlasti i sredstva privatnih preduzetnika, kazala je Sena Tahirović koordinator ILDP u Općini Lukavac.

Općinski razvojni tim (ORT) je izradio sektorske planove i operativni dio Strategije. Sektorski planovi, operativni ciljevi, programi, projekti i mjere, usmjereni su na poboljšanje kvaliteta života i definirani su na period od 5 godina. Okvirni operativni planovi su izrađeni za period od 3 godine, s tim da je prva godina implementacije Strategije detaljno isplanirana, dok su naredne dvije godine zasnovane na projekcijama.

Proces izrade Strategije integriranog razvoja općine Lukavac 2019.-2027. godina je operativno vodio Općinski razvojni tim (ORT), kojeg je imenovalo Općinsko vijeće Lukavac, uz pomoć sektorskih grupa za lokalni ekonomski razvoj, društveni razvoj i zaštitu i unaprijeđenje okoliša, te uz podršku Partnerske grupe kao šireg konsultativnog tijela, koje čine predstavnici javnog, privatnog i nevladinog sektora.

Strategija je izrađena u okviru  Protokola o saradnji između Općine Lukavac i Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP), kojim predstavlja zajednički projekat Vlade Švicarske i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP), a provodi se u saradnji sa  Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, Federalnim ministarstvom pravde, Ministarstvom uprave i lokalne samouprave Republike Srpske i savezima općina/opština  i gradova u oba entiteta.

 

Komentari