Predstavnici Grada Lukavac, u periodu od 09.-10.11.2022. godine, uzeli su učešće u radionici na temu „Sticanje stvarnih prava nad nekretninama u vlasništvu JLS i evidentiranje imovine JLS“.

 

Projekat unaprijeđenja efikasnosti lokalnih usluga (PIPLS) nastoji pomoći lokalnim samoupravama da povećaju nivo transparentnosti i odgovornosti prilikom upravljanja javnim dobrima, osiguraju dodatne prihode te unaprijede pružanje usluga. Za uspostavu savremenog sistema za strateško upravljanje javnom imovinom neophodno je jačanje kapaciteta uposlenika jedinica lokalne samouprave u oblasti upravljanja javnom imovinom na lokalnom nivou.

PIPLS projekat ima za cilj da unaprijedi pristup kritičnim javnim uslugama kroz bolje upravljanje i veće investicije u lokalnu infrastrukturu. Projekat je trogodišnja inicijativa (2021.-2023.) koju primarno finansira Švedska, a sufinansira i provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave.

Na raspisani Javni poziv jedinicama lokalne samouprave prijavila se i, tada općina Lukavac, i odabrana da zajedno sa još 17 JLS u BiH unaprijedi upravljanje javnom imovinom sa kojom trenutno raspolaže.

Dubinska analiza načina raspolaganja imovinom, rješavanja spornih predmeta, te statusa imovinsko-pravnih i računovodstvenih evidencija i kapaciteta za sistemsko upravljanje imovinom ukazala je na potrebu organizovanja dodatnih prilika za učenje i razmjenu iskustava, u obliku interaktivnih radionica, na kojima bi službenici imali prilike da steknu  jednak nivo razumijevanja pojedinih pojmova, razmijene iskustva, razmotre probleme i izazove i upoznaju se sa primjerima dobre prakse u upravljanju imovinom na lokalnom nivou.

Komentari