Potpisan Memorandum o saradnji sa U.G. „Zašto ne“ – web platforma Javna rasprava Lokal sa ciljem unaprijeđenja komunikacije građana/ki sa nosiocima i predstavnicima lokalne vlasti.

 

U kabinetu Gradonačelnika dr.sc. Edina Delića, afirmišući koncept otvorenog i transparentnog upravljanja i demokratske participacije u jedinicama lokalne samouprave, svjesni značaja aktivnog učešća građana i građanki, civilnog društva i nevladinih organizacija u jačanju znanja, etike i integriteta na svim nivoima društva, prepoznajući zajednički interes za intenzivnijom saradnjom i direktnom online komunikacijom građana/ki i vlasti na svim nivoima, te u cilju stvaranja široke društvene online platforme za strukturisani i kontinuirani dijalog, neposrednu saradnju i direktno učešće građana i građanki u kreiranju propisa, odluka i politika, Grad Lukavac kojeg zastupa Gradonačelnik dr.sc. Edin Delić i U.G. „Zašto ne“ koje zastupa koordinator projekta Aldin Karahasanović potpisali Memorandum o saradnji.

“Mi smo prepoznali ovo kao nešto što je uistinu naš interes, jer mislimo da je transparentnost možda najvažniji alat u radu uprave koja želi raditi u korist građana”, istakao je gradonačelnik Edin Delic prilikom potpisivanja Memoranduma o saradnji s Udruženjem građana i građanki Zašto ne, koje je pokrenulo ovu platformu.

Pogledajte šta platforma omogućava i kako radi u jedinicama lokalne samouprave s kojima je do sada ostvarila saradnju.

Potpisnici Memoranduma imaju za cilj da kroz zajedničko djelovanje putem web platforme Javna rasprava Lokal doprinesu unaprijeđenju direktne i bolje komunikacije građana/ki sa nosiocima i predstavnicima lokalne vlasti.

Aktivnosti unaprijeđenja direktne komunikacije Grada Lukavac sa građanima/kama provodit će se kroz unaprijeđenje direktne online komunikacije sa građanima/kama, uspostavljanje web platforme i redovno ažuriranje iste kako bi javnost bila blagovremeno obaviještena o radu jedinice lokalne samouprave, imenovanje kontakt osobe radi olakšavanja komunikacije, te objavljivanje odgovora Gradonačelnika i vijećnika na postavljena pitanja.

Grad Lukavac je opredijeljen da kontinuirano unaprijeđuje komunikaciju sa građanima/kama, omogućava njihovo aktivno učešće i unaprijeđuje saradnju sa nevladinim organizacijama koje mogu dati značajan doprinos saradnji vlasti i civilnog društva

Komentari