Općina Lukavac je u Budžetu za 2018. godinu predvidjela finansijska sredstva za subvencioniranje kamata na kreditna sredstva u okviru podsticaja poljoprivrednoj proizvodnji.

Finansijska sredstva za realizaciju podsticaja poljoprivrednoj proizvodnji subvencioniranjem kamata osigurana su u iznosu od 40.000KM iz sredstava Budžeta Općine Lukavac za 2018. godinu.

Početkom septembra 2018. godine potpisan je Ugovor o formiranju namjenskog depozita sa Razvojnom bankom FBiH a na osnovu tog Ugovora Općina Lukavac je donijela Odluku o kriterijima za podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji.

Za odobrena kreditna sredstva od Razvojne banke FBiH Općinski načelnik daje saglasnost za subvencioniranje kamate u ukupnom iznosu od 40.000KM iz kreditne linije za dugoročno finansiranje poljoprivredne proizvodnje.

Utrošak tih sredstava će se realizovati kroz subvencioniranje kamata na kreditna sredstva koja su odobrena i koja se nalaze na depozitu kod Razvojne banke FBiH.

Pravo na korištenje subvencija kamata imaju fizička lica, obrtnici i pravna lica koja se bave poljoprivrednom djelatnošću sa sjedištem/prebivalištem na području općine Lukavac.

Minimalan iznos kredita po korisniku može iznositi 50.000KM a maksimalan iznos 250.000KM.

U vezi sa navedenim, Općina Lukavac raspisuje Javni poziv za predaju prijava (zahtjeva) za ostvarivanje prava na podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji iz Budžeta Općine Lukavac subvencioniranjem kamata na kreditna sredstva kod Razvojne banke FBiH za 2018.godinu.

Javni poziv teče od 14.11.2018. godine i ostaje otvoren do 29.11.2018. godine.

Javni poziv možete pogledati na sljedećem linku:

Javni poziv za predaju zahtjeva za ostvarivanje prava na podsticaj

Komentari