Općina Lukavac je tokom proteklih gotovo dvije godine provela niz aktivnosti na realizaciji generacijskog projekta regulacije vodotoka rijeke Jale i rijeke Turije.

Sredstva za realizaciju Projekta osigurana su iz fondova EU.

Nakon provedenog postupka javne nabavke koji je sprovela Evropska komisija, za izvođača radova odabran je konzorcij firmi ROADING Gračanica, JATA GROUP Srebrenik i EKO-EURO TIM d.o.o Krupa a za nadzornog organa odabrana je konsultantska kuća IPSA d.o.o. Sarajevo.

Izvođač radova je zvanično uveden u posao 17.02.2019. godine.

Radovi na regulaciji rijeke Turije su u već poodmakloj fazi dok su radovi na regulaciji rijeke Jale počeli danas.

Rok za završetak radova je 14 mjeseci od dana uvođenja u posao.

Pored regulacije vodotoka rijeka Jale i Turije, projekat obuhvata i regulaciju rijeka Drinjače, Sapne i Tinje.

Riječ je o regulaciji 5,5 km vodotoka rijeka Jale, Turije, Tinje, Drinjače i Sapne u vrijednosti od 4,9 miliona eura u cilju smanjenja rizika od poplava.

Komentari