Podnošenje prijava za drugi upisni rok za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2020/21. godini počinje danas i trajat će do 31.08. 2020. godine. Privremena rang- lista kandidata objaviće se do 02.09., a konačna 04.09.2020. godine.Upis primljenih kandidata obaviće se od 07.09. do 11.09.2020. godine.

 

Prijava na Konkurs podnosi se na propisanom obrascu (obrazac se može preuzeti na web stranici Univerziteta ispod teksta konkursa), u kojem kandidat mora naznačiti fakultet/Akademiju  kao i  studijski program na koji se želi upisati.

Kandidati su u obavezi prijaviti se i elektronski, putem prijavnog obrasca koji mogu preuzeti na web stranici Univerziteta, te isti elektronskim putem proslijediti na email adresu: [email protected]

Prijavu na konkurs sa odgovarajućom dokumentacijom, kandidat podnosi isključivo, preporučeno putem pošte, u roku utvrđenom Konkursom, na adresu fakulteta/Akademije.

Uz prijavu na konkurs je  obavezno  priložiti:

– Prijavni obrazac u kojem kandidat mora naznačiti fakultet/Akademiju  kao i  studijski program na koji se želi upisati.

– Kopije, ovjerene kod nadležnog općinskog organa ili notara:

svjedočanstvo o završenoj srednjoj školi,

svjedočanstva za sva četiri razreda srednje škole,

izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena fotokopija CIPS-ove lične karte, odnosno kopija pasoša za strane državljane,

uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci,

uvjerenje nadležnog organa za lica koja pripadaju kategoriji lica utvrđenih članom 19. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica.

Kandidati koji su srednju školu završili u inostranstvu/razred srednje škole  prilažu i rješenje o nostrifikaciji svjedodžbe o završenom srednjem obrazovanju/rješenje o ekvivalenciji završenog razreda  ili potvrdu nadležnog ministarstva obrazovanja da je taj postupak u toku.

Komentari