4. redovna sjednica OV Lukavac
4. redovna sjednica OV Lukavac

Jučer je u prostorijama PU Lukavac održana 4. redovna sjednica OV Lukavac za koju je prvobitno predložen dnevni red sa 12. tačaka, ali nakon sat i po vijećanja, izmjena i dopuna 4. redovna sjednica završila je sa 16. tačaka plus vijećnička pitanja i inicijative.

Usvajanjem dnevnog reda, sjednica je otpočela jednoglasnim usvajanjem Izvještaja sa protekle sjednice OV Lukavac iz januara 2017. godine nakon čega je uslijedila duža rasprava u vezi sa usvajanjem Informacije o ispitivanju zakonitosti Odluke o imenovanju predsjedavajućeg OV Lukavac i mišeljenja Federalnog ministarstva pravde da načelnik i predsjedavajući OV mogu biti iz istog konstitutivnog naroda ili reda ostalih. Vijećnici iz Kluba SDP-a i vijećnik Sulejman Brkić (Dosta je bilo) nisu bili tog mišljenja te su javno iznijeli stav da Ustav FBiH može tumačiti Ustavni sud, dok je Admir Mosorović iz Kluba SDA zatražio javno izvinjenje od načelnika Delića i ostalih vijećnika koji su podnijeli krivičnu prijavu protiv njega i ostalih vijećnika koji su podržali imenovanje Mehmeda Suljića. Nakon uzaludno potrošenog vremena, energije, međusobnog optuživanja, monologa i traženja izvinjenja, vijećnici su jednoglasno usvojili Informaciju Federalnog ministarstva pravde BiH o zakonitosti imenovanja predsjedavajućeg OV Lukavac.

U nastavku sjednice, nakon kraće diskusiju usvojen je Nacrt Prostornog plana područja posebnih obilježja dijela slivnog  područja akumulacije Modrac sa 27 glasova za i četiri glasa protiv.

Nakon 60 minuta pauze, vijećnici su nastavli 4. redovnu sjednicu OV Lukavac jednoglasnim usvajanjem Nacrta zakona o šumama uz prijedlog vijećnika Brkića da se formira organizaciona jedinica   koja će upravljati šumama na području Općine Lukavac.

Odluka o Utvrđivanju prosječne i konačne građevinske cijene kvadratnog metra korisne stambene površine i Odluka o naknadi za uređenje  građevinskog zemljišta  sa programom uređenja usvojene su jednoglasno.

Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Općinskog pravobranilaštva nije dobila potrebnu većinu Općinskog vijeća Lukavac.

Vijećnici su usvojili  Prijedlog o dopunama Pravilnika o uslovima za obavljanje poslova upravitelja kao i Odluku o pristupanju izrade plana za gradsku pješačku zonu u Lukavcu.

Nakon duže rasprave jednoglasno je usvojen Izvještaj o stanju riješenih i neriješenih predmeta, Službi za upravu Općine Lukavac za period 01.01.2016. – 31.12.2016. uz prijedlog vijećnika  SDP-a da se dostavi poseban  izvještaj  sa  svim neriješenim predmetima proteklih godina. Inače, prema saznanjima redakcije, općinske službe iz proteklih sedam godina broje preko 6000 neriješenih predmeta.

Informacija o zakupu poljoprivrednog zemljišta  usvojena je jednoglasno, dok je usvajanje Informacije o ostvarivanju prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite u 2016. godini ponudila dužu raspravu. Nakon diskusije, Informacija je usvojena sa 29 glasova “za” uz dopunu da se dostavi spisak pripadnika boračke populacije  koji su od 1999. godine dobili bespovratna  sredstva   za stambeno zbrinjavanje.

Nakon 30 minuta pauze vijećnici su prešli na kadrovska pitanja prilikom čega je jednoglasno potvrđeno privremeno imenovanje člana UO RTV Lukavac. Vijećnici su upoznati sa Zaključkom komisije za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora  JP rad Lukavac, s time da se u sklopu Zaključka traži od resorne službe i stručne službe JP Rad Lukavac da hitno uskladi sve akte u cilju boljeg funkcionisanja ovog javnog preduzeća.

Prijedlog općinskog načelnika da se razmatra Rješenje za imenovanje člana UO JZU Dom zdravlja Lukavac nije dobilo potrebnu većinu OV. Inače, Ministarstvo zdravstva TK sprovelo je postupak i dostavilo Prijedlog za imenovanje člana UO – Sanide Bektić , ali sa 14 glasova “za” i 16 suzdražnih prijedlog nije prošao.

Sala nakon 4. redovne sjednica OV Lukavac
Sala nakon 4. redovne sjednica OV Lukavac

Nakon višesatnog vijećanja 4. redovna sjednica Općinskog vijeća Lukavac završena je postavljanjem vijećničkih pitanja i iznošenja inicijativa o kojima će Lukavacki.ba detaljnije pisati.

Komentari