Treća sjednica OV Lukavac - Foto: Lukavacki.ba

Posljednjeg januarskog dana 2017. godine, u prostorijama PU Lukavac održana 3. redovna sjednica OV Lukavac na kojoj se kao i na prethodnim, vodila polemika u vezi samog usvajanja dnevnog reda.

Iako je na kolegiju OV, održanom 23. januara usaglašen dnevni red, početak sjednice obilježila je rasprava i diskusija o procesu sprovođeena odluke imenovanja predsjedavajućeg općinskog vijeća, Mehmeda Suljića sa osvrtom na pismo koje je uputio Visoki predstavnik u BiH, gospodin Valentin Inzko.

Trinaest vijećnika uputilo je zahtjev da se u dnevni red uvrsti ta tačka, ali njihov zahtjev, nakon glasanja nije usvojen. Vijećnici su tokom rasprave, tražili pravno objašnjenje validnosti i legalnosti donošenja odluka i izglasavanju istih, ukoliko Mehmed Suljić ostane na čelu predsjedavajućeg. Na pitanje vijećnice SBB-a, Jasminke Memić o legalnosti i ispravnosti donesenih odluka odgovor je bio da ništa nema sporno. Odluke donosi OV, a ne predsjedavajući OV koji je prema pravnom statusu prvi među jednakim sa objašnjenjem da ih on samo potpisuje.

Nakon rasprave i diskusije u trajanju od 1,5 sati vijećnici su usvojili dnevni red, sa 13 glasova za, 16 suzdržanih i 1 protiv.

Ništa manje žustra rasprava nije bila ni tokom usvajanja zapisnika sa  prethodne sjednice. Nakon malo duže pauze, jednoglasno je usvojen i ovaj dio koji se tiče rada OV za 2017. godinu.

Prilikom razgovora o trećoj tački dnevnog reda, koja se odnosi na prijedlog Odluke o zbrinjavanju korisnika kolektivnih smještaja kroz implementaciju projekta  zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja kroz osiguranja javnih stambenih rješenja, prihvaćen je prijedlog Edina Hamzića, odnosno resorne službe. On se odnosi na vraćanje odluke na doradu. Vijećnici su taj prijedlog izglasali sa samo jednim glasom protiv.

Na Odluku o osnivanju zdravstvenog savjeta na nivou Općine Lukavac na prijedlog načelnika Edina Delića kao nužan, vijećnici SDA uložili su amandman koji su povukli nakon obrazloženja načelnika te uz nekoliko konstruktivnih prijedloga, Odluka je  jednoglasno usvojena.

Vijećnici su usvojili prijedlog i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o visni komunalne takse za priključenje i izmještenje priključaka na sistem vodosnadbijevanja i kanalizacije na sistem centralnog grijanja, a riječ je o taksi u visini od 1 KM za fizička i 2 KM za pravna lica.

OV Lukavac dalo je saglasnost načelniku Općine da raspiše javni oglas za izbor člana UO za JZU Dom zdravlja Lukavac, a potrebnom većinom potvrđena je Odluka o imenovanju v.d. direktora JU Za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta sa 18 glasova za , 2 suzdražana i 11 protiv. Također,  potvrđena je Odluka o imenovanju privremenog UO JZU Dom zdravlja Lukavac u periodu najduže 90 dana kao i  Odluka o imenovanju privremenog UO JP Rad Lukavac u periodu najduže 90 dana.

Razmatranje i usvajanje o problematici preduzeća Energy Solution d.o.o u vezi sa podnesenom tužbom protiv okolinske dozvole uzelo je dosta vremena pri čemu su se vijećnici smjenjivali za govornicom uglavnom sličnog stava, a to da Općini Lukavac, okruženom raznim zagađivačima okoliša, nije potreban još jedan zagađivač. U nastavku je uslijedilo izlaganje vijećnika Zijada Mašića i načelnika Edina Delića kao i predstavnika NVO koji su uz svoj stav prezentovali podatke o zdravstvenom stanju građana na Općini Lukavac nakon čega je odlučeno da se odustane od Odluke o povlačenju tužbe i podnese urgencija nadležnom sudu o ubrzanju procesa sprovođenja upravnog spora.

Općinsko vijeće na 3. redovnoj sjednici nije dalo saglasnost za davanje ovlaštenja općinskom načelniku za davanje saglasnosti direktoru JU Centar za kulturu Lukavac za zaključivanje kratkoročnih ugovora o zakupu prostora Sportske dovorane Lukavac, ali usvojen je prijedlog da OV dadne direktoru JU Centar za kulturu saglasnost o zaključivanju ugovora o zakupu prostora Sportske dvorane u trajanju do godinu dana, a svi ostali ugovori u trajanju duže od godinu dana odobrava OV sa 18 glasova za, 10 protiv i 0 suzdržanih.

Prijedlog da se dadne saglasnost za davanje ovlaštenja općinskom načelniku za davanje saglasnosti direktoru JU Centar za kulturu Lukavac za zaključivanje kratkoročnih ugovora o zakupu prostora Doma kulture Lukavac nije podržan, ali prijedlog da OV dadne direktoru JU Centar za kulturu saglasnost o zaključivanju ugovora o zakupu prostora Doma kulture Lukavac u trajanju do godinu dana, a svi ostali ugovori u trajanju duže od godinu dana odobrava OV je podržan sa 18 glasova za, 9 protiv i 0 suzdržanih.

Informacija o zaštiti od požara na području Općine Lukavac sa prijedlogom poduzimanja preventivnih i operativnih mjera zaštite, kao jedanaesta tačka dnevnog reda, usvojena je jednoglasno uz prijedlog vijećnika SDP-a, Jakuba Mahovkića da se u obzir uzmu elaborati o protivpožarnoj zaštiti od većih privrednih subjekata što je predlagač prihvatio, a Informacija usvojena sa 28 glasova.

Vijećnici su usvojili Informaciju o stanju klizišta na području Općine Lukavac sa prijedlogom poduzimanja preventivnih i operativnih mjera zaštite, Informaciju o uspjehu o učenju i vladanju učenika osnovnih i srednjih škola na području Općine Lukavac za školsku godinu 2015./16., Informaciju o upisu učenika u prvi razred osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2016./17.

Informacija o dodjeli stipendija učenicima i studentima za školsku 2015./16.  usvojena je uz prijedlog vijećnika SDP-a Adema Mahovkića, da se pored imene i prezimena doda i mjesto boravka, jer dobitnici stipencija ne mogu biti iz iste porodice.

Tokom kadrovskih pitanja, vijećnik SDA, Admir Mosorović, zatražio je da se u zapisnik uvede i konstatuje da vijećnici SBB BiH nisu pratili posljednih pet tačaka dnevnog reda jer su napustili sjednici kao da se evidentiraju i svi ostali koji su napustili sjednicu.

Ermin Jusuvofić, vijećnik SDA, zatražio je preispitivanje Rješenja o privremenom imenovanju člana UO JU RTV Lukavac jer se smatra da načelnik nema pravo i ovlaštenje da imenuje člana UO JU RTV Lukavac budući da nije bilo nikakve procedure i pravnog osnova za imenovanje člana UO, što je vijeće podržalo sa 16 glasova za i 9 protiv.

Razmatranje i usvajanje Informacije o problematici realizacije Projekta Sanitarne deponije, sa kompletnim historijatom i hodogramom aktivnosti vezano za dati projekt je skinuto sa dnevnog reda zbog kratkog perioda da nedavno formirana komisija dostavi građu.

Snimak kompletne sjednice možete pogledati u programu Radio-televzije Lukavac ili putem YouTube kanala RTV Lukavac.

Komentari