Konstituirajuća sjednica OV Lukavac - Foto: Lukavacki.ba

Druga sjednica OV Lukavac najviše pažnje privukla je imenovanjem privremenog Upravnog odbora JZU “Dom zdravlja” Lukavac i JP Rad Lukavac na period najduže od 90 dana o čemu je Lukavacki.ba ranije pisao u tekstu pod naslovom “Privremeni UO JZU “Dom zdravlja Lukavac”: “Dževdo” i “Patara” – čuvari našeg zdravlja”.

Kako saznaje Lukavacki.ba, u skladu sa odredbama člana 20. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (”Službene novine” F BiH 49/06 i 51/09), načelnik općine Lukavac, Edin Delić podnio je zahtjev za pokretanje postupka preispitivanja odluke Općinskog vijeća Lukavac: 

– o privremenom imenovanju upravnog odbora JP “Rad” Lukavac, broj:02-02-10-2/17 od 04.01.2017. godine.

– o privremenom imenovanju upravnog odbora JZU “Dom zdravlja Lukavac”, broj:02-02-10-3/17 od 04.01.2017. godine

– o davanju saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti direktora ustanove JU za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta

Podnošenje zahtjeva u skladu sa odredbom člana 20. stav 2 Zakona o principima lokalne samouprave Federacije BiH navedena imenovanja obustavljaju se od izvršenja do donošenja Odluke od strane Općinskog vijeća po zahtjevu općinskog načelnika.

Komentari