U Hadžićima nedaleko od Sarajeva u subotu navečer došlo je do nesreće u kojoj je usljed udara električne energije poginuo lukavački muzičar, profesor na Univerzitetu u Tuzli, doktor Rijad Šišić.

Nesretnim slučajem prof. dr. Rijad Šišić, vanredni profesor na Rudarsko geološko građevinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, poginuo je sinoć u jednom ugostiteljskom objektu u Hadžićima gdje je trebao nastupiti sa svojim bendom. Rijad je stradao tokom montiranja muzičkog instrumenta, potvrđeno je iz operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo. Nakon udara, službenici hitne pomoći su pokušali reanimaciju ali nažalost nisu uspjeli.

Nezvanično, tragedija se desila u jednom od hadžićkih kafića, a nakon udara struje službenici hitne pomoći su pokušali reanimaciju, ali nažalost nisu uspjeli te je konstatovana smrt.

Prof. Rijad Šišić

Dr.sc. Rijad Šišić rođen je 17. aprila 1975. godine u Gračanici. Osnovnu i srednju školu završio je u Lukavcu, a Rudarsko-geološki fakultet upisao je školske 1994/95. godine.

Još kao student III godine počeo se zanimati i baviti naučno-istraživačkim radom, učestvujući u izradi većeg broja elaborata, projekata i studija pri tadašnjoj Katedri za energetske resurse, sigurnost i ekologiju Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Tuzla.

Godine 1998. izabran je za demonstratora na predmetu “Ventilacija”.
Diplomirao je 2000. godine na Katedri za ventilaciju, sigurnost i ekologiju. Odmah po okončanju studija angažovan je na Rudarsko-geološkom fakultetu Tuzla kao saradnik-istraživač, a od 2001. godine kao asistent na istoj Katedri, izvodeći vježbe na nizu predmeta na Rudarskom i odsjeku Bušotinske eksploatacije mineralnih sirovina.

Postdiplomski studij upisao je na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu Tuzla 2003. godine.

Magistarski rad na temu “Dinamička i energetska interakcija fluida i podzemnih prostorija” odbranio je 2005. godine na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu u Tuzli.

Rijad Šišić je u zvanje višeg asistenta izabiran 22.6.2005. godine za užu naučnu oblast «Aerologija i sigurnost» na RGGF Tuzla. Od 2005. godine izvodi vježbe na nizu predmeta vezanih za Mehaniku fluida, Termodinamiku, Prirodne opasnosti i dr.

Doktorsku disertaciju na temu “Izentropski aerodinamički potencijali rudnika u uslovima eksplozije gasa ili prašine” odbranio je na RGGF Tuzla 11. januara 2008. godine, a u naučno zvanje docenta izabran je Odlukom Senata Univerziteta u Tuzli dana 10.06.2008. godine.

Nakon provedenog punog izbornog perioda u zvanju docenta, te raspisivanju konkursa za napredovanje, Odlukom Senata u Tuzli br. 03-3602-5.21/13 od 15.05.2013. godine dr.sc Rijad Šišić izabran je u zvanje vanrednog profesora, a izborni period mu je tekao od 11.06.2013.
Od tada izvodi nastavu na nizu studijskih predmata na studijskim odsjecima Rudarstvo, BEMS i Sigurnosti i pomoć.

Pored obaveza u nastavi, učetvovao je u izradi niza domaćih i međunarodnih projekata, elaborata i izvještaja. Istakli bi NATO Science for Peace DEMOS projekat (2009-2014), kao i tekući ERASMUS+ K-FORCE projekat, gdje je kandidat voditelj projekta za Univerzitet u Tuzli.

Od izbora u vanrednog profesora bio je mentor 4 kandidata za II ciklus (stepen mastera), te 2 kandidata za III ciklus (doktor nauka).
Obavio je više studijskih i specijalistčkih boravaka na naučno-istraživačkim institucijama u inostranstvu, kao i nekoliko gostujućih predavanja.

Komentari