U toku je proces izrade Lokalnih akcionih planova za djecu u 14 općina među kojima je i Lukavac, a u sklopu World Visionovog projekta Zaštita djece.

Nosioci aktivnosti izrade lokalnih akcionih planova su multisektorske Grupe za dobrobit djece koje je osnovao World Vision BiH, koje okupljaju sve javne ustanove relevantne za zaštitu djece, nevladine organizacije, kao i predstavnike lokalne samouprave i vjerskih zajednica u ovih 14 općina.

Lokalni akcioni plan za djecu je prvi sveobuhvatni strateški dokument namjenjen zaštiti najmlađe populacije u 14 navedenih općina, “Akcioni plan sadrži mjere i aktivnosti koje trebaju da poduzmu lokalne vlasti i organizacije kako bi se osigurali dobri uslovi odrastanja i funkcionisanja u oblasti formalnog i neformalnog obrazovanja, sigurnosti, zdravstvene i socijalne zastite, te životnog standarda i sportskih i kulturnih sadržaja”, izjavio je Salih Omerovic iz Centra za socijalni rad u općini Sapna, član Grupe za dobrobit djece.

Predstavnici 14 Općina također su članovi Grupa za dobrobit djece i aktivno su učestvovali u kreiranju Lokalnih akcionih planova. Općina Kotor Varoš usvojila je Strategiju za zaštitu djece zа pеriоd 2018.-2022. gоdinе, a lokalni akcioni plan će u ovoj općini predstavljati plan provedbe Strategije. “Krоz zајеdnički rаd i sаrаdnju, člаnоvi rаdnе grupе prеdlоžili su kоnkrеtnе аktivnоsti kоје su pоtrеbne dа bi sе rаdilо nа оstvаrivаnju cilјеvа pоstаvljеnih u Strаtеgiјi zаštitе dјеcе оd nаsilја, zаnеmаrivаnjа i zlоstаvlјаnjа nа pоdručјu оpštinе Kоtоr Vаrоš. Sаstаvni diо Lоkаlnоg аkciоnоg plаnа zа dјеcu оpštinе Kоtоr Vаrоš је idеntifikоvаnjе аktеrа kојi ćе biti uklјučеni u sprоvоđеnjе plаnirаnih аktivnоsti, njihоvih оdgоvоrnоsti i hiјеrаrhiје, kао i mеhаnizаmа zа оcјеnjivаnjе i prаćеnjе gоdišnjеg nаprеtkа usmјеrеnоg kа rеzultаtimа”, pojasnio je Nemanja Panić, iz Odjeljenja za društvene djelatnosti u Općini Kotor Varoš.

Nakon kreiranja Lokalnih akcionih planova za djecu, slijedi zagovaranje za usvajanje na općinskom nivou, a zatim realizacija projekata i aktivnosti koje nalaže ovaj dokument.

Partneri u procesu izrade lokalnih akcionih planova u općinama Lukavac, Banovići, Doboj Istok, Kalesija i Sapna, u vidu stručne i konsultativne podrške je Udruženje „Zemlja djece“ iz Tuzle; u općinama Kotor Varoš, Čelinac, Kneževo, Zvornik, Petrovo i Goražde organizacija CEFE iz Banja Luke, dok u općinama Kakanj, Pale i Visoko konsultativnu podršku pruža Haris Halilhodžić.

U narednom periodu u svih 14 općina (Kalesija, Zvornik, Sapna, Lukavac, Banovići, Doboj Istok, Petrovo, Kakanj, Pale, Visoko, Čelinac, Goražde, Kneževo i Kotor Varoš) bit će organizovane javne rasprave na pomenute dokumente.

Komentari