Danas je u prostorijama JZU Dom zdravlja Lukavac, nezavisni strukovni sindikat radnika održao konferencija za medije na kojoj su pored pozvanih medija prisustvovlali i radnici kojima je 30.06.2017. godine istekao Ugovor o radu u ovoj zdravstvenoj ustanovi.

Za kvalitetno pružanje zdravstvene zaštite građanima općine Lukavac potrebno je 27 uposlenika Dojma zdravlja Lukavac kojima od 1. jula nisu produženi ugovori o radu. Stav je to Nezavisniog strukovnog sindikata  radnika u zdravstvu i Strukovnog  sindikata  doktora medicine i stomatologije Doma zdravlja Lukavac koji su iznijeli na konferenciji za medije.

Sinidkat je poručio da je među njima je osam  ljekara, četiri stomatologa, 13 medicinara i dvije spremačice od kojih je velika većina sa područja Općine Lukavac.

Očekivanja ovih ljudi koji su od 1. jula na birou za zapošljavanje najviše su usmjerena na Općinsko vijeće i načelnika, ali i menadžment ustanove za koji smatraju da nije uložio dovoljno napora da osigura sredstva za njihov angažman i u narednom periodu.

Zadržavanje ovih ljudi na radnim mjestima imalo je, smatraju kolege sindikalisti, funkcionalnu, ekonomsku i moralnu opravdanost, te njihovu želju da rade u ovoj ustanovi trebaju uvažiti i u ostvarivanju toga im trebaju pomoći svi relevantni subjekti odlučivanja.

Na konferenciji je pročitano i pismo koje objavljujemo bez intervencije:

Dana 30.06.2017.godine menadžment JZU „Dom zdravlja“ Lukavac na čelu sa v.d. Direktoricom Dajanom Čolić i predsjednikom Upravnog odbora ove ustanove Aljukić Adnanom, upriličio je konferenciju za medije kojom je javnost općine Lukavac trebala biti upoznata zbog čega je 27 lukavačkih doktora i medicinskih tehničara izgubilo radna mjesta u ovoj ustanovi.
Kažemo „trebalo“ jer očito nije dato valjano obrazloženje zbog čega će 27 lukavačkih porodica ostati „bez hljeba“, obzirom da se konferencija za medija pretvorila u svojevrsnu ličnu promociju, samohvalisanje i obećanja kako je sve „u procesu“ i „u toku“.

Agonija i problemi u ovoj zdravstvenoj ustanovi su počeli upravo imenovanjem aktuelnog Upravnog odbora, koji očigledno vlastitu nesposobnost i upitne rukovoditeljske sposobnosti pokušava nevješto prikriti rješenjima novog Kolektivnog ugovora. Naime, na konferenciji za medije v.d. Direktorica nedvosmisleno priznaje da je prilikom preuzimanja funkcije zatekla između ostalog da se obaveze prema radnicima redovno izmiruju kao i da se obaveze po osnovu poreza i doprinosa potpuno i u zakonskom roku izmiruju.

Napominjemo da se važeći Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva, primjenjuje od 01.03.2017.godine, te da do imenovanja aktuelnog Upravnog odbora JZU „Dom zdravlja“ Lukavac nikada isplate pomenutih obaveza prema svim radnicima ove ustanove kao i obaveze prema državi nisu došle u pitanje. Od mjeseca Maja ove godine, odnosno od momenta kada je novi Upravni odbor preuzeo svoje dužnosti, javljaju se problemi u vidu djelimičnog i parcijalnog isplaćivanja kako plata tako i doprinosa tokom cijelog mjeseca. Najveći broj nas radi tu oko godinu dana, a neki od nas i više od dvije godine i u čitavom tom periodu, ni u jednom momentu problema oko isplate plate radnicima ili doprinosa nije bilo.

Da se vratimo na Kolektivni ugovor ili rekli bi „lični izgovor“ menadžemnta. Nije sporno da je povećana minimalna satnica ovim Kolektivnim ugovorom sa 2,00 na 2,35 KM ali je propušteno reći da je povećanje obima pojedinačnih prava i standarda za zdravstvene radnike imalo za cilj njihov ostanak i rad na TK. Također, jako bitno je napomenuti da je Kolektivnim ugovorom izjednačena satnica zdravstvenih radnika na cijelom kantonu, a samo je Dom zdravlja Lukavac navodno primoran otpuštati radnike kako bi se odredbe Kolektivnog ugovora ispoštovale. Da li je to zaista zbog samog Kolektivnog ugovora ili zbog nesposobnosti aktuelnog menadžmenta JZU „Dom zdravlja“ Lukavac, više je nego jasno.

V.d. Diretkorica zaboravlja kazati da je cilj ovakvog, za zdravstvene radnike povoljnog Kolektivnog ugovora, između ostalih i sprečavanje njihovog odlaska u inozemstvo. Ovim činom, 27 lukavačkih porodica primorano je krenuti upravo tim putem.

Moramo napomenuti i činjenicu da smo u periodu dok smo radili tu, promijenili nekoliko rukovodioca/direktora i uprava, počev od Tarika Arapčića, zatim Dževdeta Osmanbegovića do današnje v.d. Direktorice Dajane Čolić. Svi prethodno pomenuti rukovodioci/direktori su nam ponudili i potpisali Ugovore o radu na određeno (mjesec dana), pa i sama v.d. Direktora Čolić, u skladu sa nadležnostima direktora koje proizilaze iz Pravilnika o radu ustanove, odnosno samog Ugovora o radu Direktora. Na taj način je indirektno priznala i potvrdila zakonitost našeg prijema u radni odnos, u suprotnom bi naravno počinila krivično djelo. Upravo zbog prethodno navedenog, priča o potrebi prijema putem konkursa je priča za „široke narodne mase“ i ima za cilj promociju i „prodavanje“ građanima, a naročito ako znamo da neki i od samih članova aktuelnog Upravnog odbora nisu primljeni konkursnom procedurom. No to u njihovom slučaju evidentno nije važno.

Ne možemo se oteti dojmu da je stav menadžementa JZU „Dom zdravlja“ Lukavac, prema kojem je 27 zdravstvenih radnika sa područja općine Lukavac višak u ovoj zdravstvenoj ustanovi, intenziviran i zauzet nakon neformalnih sastanaka i komunikacije sa aktuelnim Općinskim načelnikom Edinom Delićem, a koji sam nije našao razumijevanje za naš problem. Isti je od strane v.d. Direktorice na konferenciji za medije nekoliko puta u superlativima pomenut iz samo dotičnoj znanih razloga, obzirom da ni na koji način, a mi to odlično znamo, nije pomogao rad ove zdravstvene ustanove.

Također, želimo naglasiti da smo svoj posao vršili i obavljali odgovorno i profesionalno, pojedini od nas su bili primorani raditi i do 14 sati dnevno, kada očigledno odredbe Zakona ili Kolektivnog ugovora nisu bile važne. Ovo naročito nakon uvođenja famozne druge smjene koja i sama funkcioniše bez jasnog cilja i programa, bez esencijalnih recepata, bez ampulirane terapije za pacijente, te je u ovom momentu zbog načina kako je (ne)organizovana samo izgovori i argument Upravi ustanove u samohvaljenju na društvenim mrežama i internetu.

Pored navedenog, moramo naglasiti da su među 27 radnika koji su ostali bez posla i lukavački doktori koji su radili u 5 područnih ambulanti, a koje će u narednom periodu kako saznajemo raditi samo 4 sata dnevno. Nadalje, posao su izgubili i lukavački zubari i medicinari iz novootvorenih područnih zubnih ambulanti koje će vjerovatno biti uskoro i zatvorene.

Moramo kazati da je veliki obim posla u Domu zdravlja Lukavac padao na nas, iz razloga što je je znatan broj kadrova otišlo (ili treba da ode u penziju) samo u periodu dok smo mi tu radili. Također, sigurni smo da se usvojeni Plan godišnjih odmora ali i funkcionisanje cjelokupne druge smjene ne može izvršiti kvalitetno, a vjerovatno i nikako, bez ovih 27 radnika. Uostalom, da postoji potreba za našim angažmanom i radom, v.d. Direktorica je jasno priznala na samoj konferenciji za medije.

Na kraju, ono što nas je najviše povrijedilo kao ljude, zdravstvene radnike pa i doskorašnje kolege, je činjenica se Upravni odbor i menadžment JZU „Dom zdravlja“ Lukavac, bez obzira na naš trud i zalaganje, nije udostojio sazvati sastanak na kojem će nam objasniti razloge našeg „slanja kući“, nego su samo, pred kraj radnog vremena, podijeljena obavještenja o prestanku radnog odnosa i odjave iz ustanove.

Komentari