Na osnovu Odluke o posebnim kriterijima subvencioniranja mjesečnih karata učenicima iz socijalno ugrožene kategorije sa područja općine Lukavac Općinski načelnik, objavljuje Javni poziv o posebnim kriterijima subvencioniranja mjesečnih karata učenicima iz socijalno ugroženih kategorija.

Objavljuje se Javni poziv za subvencioniranje mjesečnih karata za budžetsku 2019. godinu, i to za period: 01. februar – 15. juni 2019. godine u iznosu od 10.000,00 KM i 01. septembar – 31. decembar 2019. godine u iznosu od 10.000,00 KM, o čemu će Općinski načelnik objaviti Javne pozive.

Da bi ostvarili pravo na subvencioniranje troškova mjesečnih karata učenici su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju:

– Zahtjev za subvencioniranje (šalter sala); – Ovjerenu kućnu listu (šalter sala); – Dokaz o mjestu prebivališta (CIPS, policijska uprava);

– Uvjerenje od škole da je redovan učenik;

– Kopiju svjedočanstva/svjedodžbe o završenom prethodnom razredu;

– Uvjerenje sa Biroa za zapošljavanje Lukavac za oba roditelja (ukoliko su oba roditelja nezaposlena), a ako je jedan roditelj nezaposlen i nije prijavljen na Biro za zapošljavanje Uvjerenje sa Biroa da se ne nalazi na evidenciji i ovjerenu Izjavu da je nezaposlen;

– Uvjerenje o pripadnosti boračkoj populaciji;

– Uvjerenje da je korisnik socijalne pomoći (Centar za socijalni rad);

– Uvjerenje o priznavanju statusa civilne žrtve rata;

– Kopiju mjesečne karte i – Kopiju tekućeg računa

Uslovi za dodjelu sredstava za učenike osnovnih i srednjih škola su: – da je kandidat državljanin BiH; – da kandidat i članovi porodičnog domaćinstva imaju prebivalište na području općine Lukavac najmanje 1 (jednu) godinu; – da je kandidat redovan učenik;

Učenici koji budu ispunjavali uslove iz tačke II i III ove Odluke ostvarit će pravo na subvencioniranje mjesečne karte u punom iznosu.

U slučaju da zahtjev za subvencioniranje podnese više učenika iz jedne porodice, pravo na subvencioniranje ostvarit će samo jedan učenik, i to onaj čija je vrijednost mjesečne karte veća.

Prvi Javni poziv će biti objavljen dana 05.02.2019. godine (utorak), trajat će 15 dana i bit će objavljeni na web stranici općine Lukavac, JU RTVL i Oglasnoj ploči (Šalter sala općine).

Općinski načelnik posebnim rješenjem će imenovati Komisiju za provođenje postupka subvencioniranja mjesečnih karti učenicima iz socijalno ugrožene kategorije.

Komisija za provođenje postupka subvencioniranja mjesečnih karti učenicima iz socijalno ugrožene kategorije, nakon zaprimljenih zahtjeva iste će obraditi, sačiniti prijedlog Odluke o isplati za subvencioniranja mjesečnih karata, nakon čega će se sredstva Odlukom nadležne Službe prebacivati korisniku.

Prijave na Javni poziv sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

Općina Lukavac – Općinski načelnik Komisija za provođenje postupka subvencioniranja mjesečnih karti učenicima iz socijalno ugrožene kategorije Trg slobode br. 1, 75300 Lukavac ili lično u Šalter sali općine Lukavac svakim danom od 08 – 17 sati (osim subote i nedjelje).

Komentari