Privredno društvo SSL Lukavac dostavilo je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma TK-a Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole – Studiju o uticaja na okoliš za – Projekat nova taložnica „Bijelo more“ na postojećoj lokaciji privrednog društva.

U postupku uključivanja javnosti, zahtjev je prezentiran na veb stranici Ministarstva radi davanja mišljenja a tim povodom zakazana je i Javna rasprava.

Nakon kupovine zemljišta od FSL-a krenulo se sa projektom taložnice koja će imati pozitivan efekat na okoliš.

U razne projekte SSL je do sada uložila preko 256 miliona KM od čega je najmanje četvrtina utrošena upravo u  ekološke projekte Ulaganjem u optimizaciju i okolišne projekte  značajno je smanjen teret zagađenja .

Visina nasipa postojeće taložnice je 12 metara, a projektovana je na 18 metara. SSL je odustao od te strategije i odlučilo se za novu taložnicu čija maksimalna visina nasipa bi bila četiri metra sa neutralizaciju preliva, a bistri dio će se koristiti za osumporavanje dimnih plinova što će značajno smanjiti emisiju SO2.

Do realizacije novog projekta radit će se na planu prilagodbe postojećih taložnica, te pripremu za njihovo zatvaranje SSL poziva građane da prisustvuju Javnoj raspravi te daju svoje primjedbe i prijedloge koje će biti razmotrene i uvrštene.

Nakon javne rasprave predviđen je rok od trideset dana za primjedbe nakon čega slijedi uobičajena procedura, a SSL očekuje da bi okolinsku dozvolu za ovaj pojekat mogli dobiti u naredna tri mjeseca.

RTV Lukavac

Komentari