Deponija Potočari - maj 2014. Foto: RTV Lukavac
Deponija Potočari - maj 2014. Foto: RTV Lukavac

Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa članovima 61. i 62. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH” br 33/03 i 38/09) obavještava i poziva sve zainteresovane subjekte, NVO i  stanovnike mjesnih zajednica Općine Lukavac da uzmu učešće u:

Javnoj raspravi o Studiji uticaja na okoliš za sanaciju i zatvaranje deponije komunalnog otpada Općine Lukavac na lokaciji „Potočari“ u naselju Huskići  investitora Općina Lukavac.

Javna rasprava se održava u postupku izdavanja okolinske dozvole za namjeravani projekat sanacije i zatvaranja  postojeće  deponije komunalnog otpada Općine Lukavac i izgradnji pratećih sadržaja prilagođenih regionalnom konceptu odlaganja, investitora  Općina Lukavac.

Javna rasprava će se održati 08.11.2016.godine u sali Policijske uprave Lukavac, ul. Lukavačkih brigada bb, 75300 Lukavac sa početkom u 11 sati.  

Dnevni red:

  1. Prezentacija zakonskog osnova u postupku izdavanja okolinske dozvole (predstavnik Federalnog ministarstva okoliša i turizma).
  2. Prezentacija Studije o utjecaju na okoliš za sanaciju i zatvaranje deponije komunalnog otpada Općine Lukavac na lokaciji „Potočari“ u naselju Huskići, investitora Općina Lukavac (predstavnik konsultanta i ili investitora).
  3. Pitanja, diskusija, odgovori i objašnjenja.

Kompletna Studija o utjecaju na okoliš sa pratećom dokumentacijom i prilozima dostupna je na uvid u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma – Sektor za okolinske dozvole, ul. M. Marulića br.2, Sarajevo, kao i na web stranici ministarstva www.fmoit.gov.ba, link okolišne dozvole/javne rasprave.

Rok za dostavu primjedbi i sugestija na zahtjev za izdavanje okolišne dozvole je 30 dana od dana objavljivanja na web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Primjedbe i sugestije se dostavljaju u pisanoj formi na adresu:

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

71000 SARAJEVO

Marka Marulića broj 2

Komentari