Trg Slobode Lukavac - Foto: Lukavacki.ba
Trg Slobode Lukavac - Foto: Lukavacki.ba

Općinski načelnik Edin Delić, danas je donio Odluku o radnom vremenu i rasporedu radnog vremena uposlenika jedinstvenog organa državne službe Općine Lukavac i uposlenika općinskog pravobranilaštva, a odluka stupa na snagu  5. decembra 2016. godine i biti će objavljena u „Službenom glasniku Općine Lukavac“.

Radno vrijeme uposlenika sa punim radnim vremenom počinje u 7 sati, a završava u 15:30. Uposlenik ima pravo na odmor u toku radnog dana u trajanju od 30 minuta, a vrijeme odmora se ne uračunava u radno vrijeme.

Zgrada Općine Lukavac
Zgrada Općine Lukavac

Radno vrijeme u šalter sali Općine Lukavac počinje u 7 sati, a završava u 18,00 sati. Služba za opću upravu, privredu i društvene djelatnosti, vršit će organizaciju rada Šalter sale i preraspodjelu radnog vremena uposlenika Šalter sale.

Puno radno vrijeme se u skladu sa Zakonom o radu, može  preraspodijeliti, kada se za to ukaže potreba, koju mogu izvršiti pomoćnici općinskog načelnika za određeni resor. Ako je uvedena preraspodjela radnog vremena, prosječno radno vrijeme, ne može biti duže od vremena utvrđenog odredbama Zakona o radu.

Neposredni rukovodioci će zavisno od potreba Službe i u cilju efikasnijeg obavljanja poslova, odrediti radno vrijeme uposlenika druge i treće smjene (inspektora, vatrogasaca, radnika na održavanju čistoće, portira ) vodeći računa o odredbama ove odluke.

Komentari