U cilju istraživanja i razvoja turističkih potencijala Tuzlanskog kantona, izvršeno je preliminarno skiciranje izgleda pećine Puzavac, koja se nalazi u naselju Borovac, opština Banovići. Sam naziv pećine asocira na to da se u ovu pećinu ulazilo puzeći što su nam u razgovoru sa mještanima i potvrdili. Pitka vode se u manjim drvenim kacama iznosila iz pećine i koristila za piće. Na samom prilazu postoji rezervoar i pumpna stanica koja opskrbljava naselje Pribitkovići pitkom vodom. Ulaz pećine je ograđen željeznom ogradom i potrebno je preći preko stijene da bi se pristupilo ulaznom kanalu.

U morfološkom smislu pećina se sastoji iz nekoliko kanala i manjih i većih komora koje su bogate pećinskim nakitom, stalagmitima, stalaktitima i stubovima, ali je primjetna devastacija ovog nakita. Od životinjskih vrsta u pećini su uočeni slijepi miševi, a u vodi od ribljih vrsta mrena.

Članovi Eko-ronilačke grupe invalida iz Lukavca su u nedelju 7. juna 2020. godine podijeljeni u dva tima vršili su preliminarno kartiranje i ispitivanje pećine. Ulazni kanal u pećinu je prilično uzak i nizak, jedan dio se mora preći poluklečeći. Nakon nekoliko metara, se pretvara u hodnik visine i širine do 3 metra.  Prva veća dvorana je  bogata manjim stalaktitima i stalagmitima. A onda dolazimo u još jednu veću dvoranu gdje se nalazi jedan lijep pećinski stub. Prvih 90 metara je suhi dio pećine i prilično je lagan za kretanje. Nakon toga se dolazi do najveće dvorane prečnika 10 metara i visine do 5 m,iz koje dopire šum izvorske vode. Izvor vode polako ponire prateći blagu strminu i ulazi se u hodnik širine do 1,2 metra krivudajući nastavlja dalje. Dubina vode u početku je tek 10-20 centimetara, da bi u nastavku na pojedinim mjestima prelazila 2 metra. Što je dubina vode veća manji je prostor do stropa pećine. Gdje je voda najdublja, tu je od površine vode do stropa 20 centimetara. Erozija i stoljetni uticaj vode  oblikovali su neravnine na tlu koje su na pojedinim mjestima veoma zahtjevne za kretanje, ponegdje prekrivene nanosima pijeska i gline. Temperatura vode je 11°C.  Pošto se nije moglo pretpostaviti kolika je dužina pećine nismo je uspjeli istražiti u kompletu.  Međutim jedan dio pećine je istražen iz pravca pumpne stanice odnosno “uzvodno” roneći kroz potpuno potopljeni presjek pećine prečnika 0,80-1.2 metra. Ovaj dio istraživanja je bio i najzahtjevniji i najopasniji zbog uskog prostora u kome se moralo roniti.

Preliminarnim skiciranjem pretpostavili smo da se pećina vjerovatno spaja sa dijelom koji izvire pored rezervoara gdje višak vode odlazi u rijeku Turiju. Ovim radom smo otvorili mogućnost da se u narednom periodu intenziviraju istraživanja ove pećine.

 

Komentari