Lukavac, mart 2017.
Lukavac, mart 2017.

Vijećnica u Općinskom vijeću Lukavac  Jasminka Memić  (SBB BiH) uputila je inicijativu načelniku Općine Lukavac dr. Delić Edinu da u što kraćem roku pokrene aktivnosti koje će za cilj imati da Lukavac dobije status grada. Nakon nje, sličnu inicijativu podnio je  i vijećnik Mihad Sakić (SzaBiH).

Memić se u obrazloženju pozvala na član 5. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji  BiH koji glasi: „Grad je jedinica lokalne samouprave koja predstavlja urbanu, infrastrukturnu cjelinu povezanu svakodnevnim potrebama stanovništva. Grad se, osim ustavom, uspostavlja federalnim zakonom na osnovu sporazuma o udruživanju dviju ili više općina, odnosno odluke općinskog vijeća općine koja ispunjava propisane kriterije stava 1. ovog člana, a koja ima najmanje 30.000 stanovnika, odnosno u čijem gradskom središtu kao zaokruženom urbanom području živi najmanje 10.000 stanovnika. Grad u smislu ovog zakona predstavlja sjedište kantona i u slučaju neispunjavanja uvjeta iz stava 2. ovog člana. Izuzetno od uvjeta iz st. 1. i 2. ovog člana, gradom se može proglasiti općina od posebnog historijskog i kulturnog značaja.“

„ Tražim od  načelnika Općine Lukavac da, u skladu sa Zakonom o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH (čl.5), u što kraćem roku, započne sa aktivnostima koje imaju za cilj izradu prijedloga zakona koji bi omogućio da Lukavac dobije status grada. Prema rezultatima Popisa stanovništva iz 2013. godine Lukavac ima 44 520 stanovnika, te ispunjava  prvi uslov za dobijanje statusa grada. Podsjećam da je Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH omogućio  da manje razvijene općine Cazin sa 66 149, Livno sa 34 133 i Goražde sa 20 897 stanovnika budu proglašeni gradovima, a u skladu sa navedenim zakonom. Status grada za Lukavac omogućio bi, uz brojne druge prednosti, olakšan pristup europskim razvojnim fondovima“, rekla je u obrazloženju vijećnica Memić.

Na istoj sjednici i  vijećnik Mihad Sakić (SzaBiH)  je podnio sličnu inicijativu, tražeći od načelnika Delića i drugih službi, institucija i pojedinaca da se uključe u proceduru i realizaciju ove inicijative kako bi Lukavac dobio i ovu formalno-pravnu potvrdu statusa grada. Da to Lukavac zaslužuje vijećnik Sakić je podrobno i obrazložio, navodeći brojne činjenice i razloge, te se i on pozvao na član 5. Zakona o principima lokalne samouprave.

Poslanici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH nedavno su omogućili da status grada dobiju općine Cazin, Livno i Goražde. Prethodno su status grada 2014. godine dobili Bihać, Tuzla, Zenica i Široki Brijeg.

Obzirom da bi realizacija ovih inicijativa omogućiti brojne prednosti za Lukavac dobro bi bilo da ih načelnik dr.Edin Delić usvoji i provede u narednom periodu.

Komentari