GIKIL 2020

Vlada Federacije BiH danas se upoznala sa informacijom o inicijativi za nastavak rada i poslovanja pogona i postrojenja privrednog društva Global Ispat Koksna Industrija d.o.o. Lukavac (GIKIL) i molbom za uvoz potrebnih sirovina. Federalna vlada će ovu informaciju i inicijativu proslijediti Parlamentu FBiH na razmatranje.

 

GIKIL se 2.6.2020. godine obratio Federalnom ministarstvu okoliša i turizma informacijom i inicijativom za omogućavanje rada i poslovanja, te uvoza sirovina lužine NaOH kojom se prerađuje (prečišćava) amonijačna voda i bezvodni amonijak NH3 za Fabriku đubriva, iako već 3,5 godine nema okolinsku dozvolu.

Uz informaciju i inicijativu je priložen zahtjev za nastavak rada pogona i postrojenja GIKIL-a po okolinskoj dozvoli iz 2012. godine do pribavljanja nove okolinske dozvole, te izvještaj o poduzetim i planiranim aktivnostima na zaštiti okoliša. GIKIL nema validnu okolinsku dozvolu, što znači da posluje suprotno odredbama Zakona o zaštiti okoliša. Ovaj privredni subjekt kontinuirano prekomjerno zagađuje okoliš, jer nije izvršio mjere iz okolinske dozvole iz 2012. godine s petogodišnjim rokom važenja. Zahtjevi za ponovno izdavanje okolinske dozvole podnošeni su u dva navrata i oba puta su odbijeni, jer GIKIL nije ispunjavao minimum uslova.

Nakon što je zahtjev odbijen prvi put, Federalna uprava za inspekcijske poslove donijela je rješenje o zatvaranju u novembru 2018. godine, nakon čega je uslijedio niz sastanaka, dogovora i obećanja za ulaganja u zaštitu okoliša. I drugi zahtjev je odbijen rješenjem od 30.12.2019. godine, a GIKIL je protiv njega pokrenuo još neokončani upravni spor u Kantonalnom sudu u Sarajevu.

Federalna uprava za inspekcijske poslove je 19.2.2020. godine izdala rješenje kojim je GIKIL-u naloženo pribavljanje okolinske dozvole za prekid rada postrojenja i pogona, odnosno izrada Studije o procjeni uticaja na okoliš za zatvaranje.

Međutim, u ovom privrednom društvu se i dalje odvija proizvodni proces. Obzirom da nema okolinsku dozvolu, GIKIL ne ispunjava uslove za uvoz neophodnih sirovina (NaOH i NH3), tako da se u više navrata obraćao Federalnom ministarstvu zdravstva u čijoj nadležnosti je uvoz hemikalija i Federalnom ministarstvo okoliša i turizma za dobijanja mišljenja o uvozu. Odobravanje uvoza sirovina GIKIL-u u ovakvim okolnostima je u suprotnosti sa odredbama Zakona o zaštiti okoliša, saopćeno je iz Vlade FBiH.

Komentari