Ubrzane radne aktivnosti u Global Ispat Koksnoj Industriji d.o.o. Lukavac (GIKIL) nastavljene se i tokom vikenda. Uprava i radnici su složni: fabrike moraju raditi na način da se proizvodnja odvija neometano, te da se paralelno nastavi sa realizacijom projekata za siguran i ekološki prihvatljiv rad kompanije.

Pravilan i ekološki prihvatljiv tretman amonijačnih i drugih voda koje izlaze iz procesa postavljen je kao prioritetan zadatak. U krug kompanije stigao je separator ulja i masti sa koalescentnim filterom. Separator će biti instaliran na glavnom kanalu otpadnih voda GIKIL-a.

„Zadatak ovoga separatora je da separiše tj. uklanja ulja i masti koje bi eventualno mogle završiti u izlaznom toku, do nivoa koji odgovara vodotokovima II kategorije – slivno područje rijeke Save (sadržaj ulja do 5 mg/l izlaznog toka). Na separatoru je instaliran alarmni pokazivač nivoa sakupljenog ulja čiji je zadatak da ukaže na potrebu izvlačenja i zbrinjavanja istog i protočno brojilo. Građevinski radovi su u pripremi i u malom su kašnjenju zbog izrade projektne dokumentacije. Građevinske radove će izvoditi firma Tom-Cat Tuzla“, pojašnjava inženjer Amir Beganović.

Pored separatora ulja i masti, na izlazu iz pogona kondenzacije i pogona skladištenja katrana, već su instalirana i dva manja separatora čija je zadaća da prihvate eventualno ispuštene frakcije katrana. Posebne aktivnosti poduzete su na mjestu posljednjeg uzorkovanja amonijačne vode od strane istražnog tima Tužilaštva Tuzlanskog Kantona, gdje se vrši premoštavanje protoka vode od i ka rezervoaru.

Nešto dalje od ovog mjesta vidljivi su i drugi rezultati rada. Riječ je o završenom projektu povrata benzolskih frakcija sa skladišta benzola u recikl, a koje nastaju prilikom separisanja benzola i vode na skladištu.

„Ovo je još jedan projekat koji je rađen prethodnih dana i koji je veoma važan jer se dešavalo ranije da te frakcije ponekad mogu doći u doticaj sa kanalom, što je moglo bilo štetno i kreirati neprijatan miris. Sada toga više nema“, kazao nam je direktor Koksare, Huso Jašarević.

Od ukupno 47 projekata za siguran i ekološki prihvatljiv rad GIKIL-a, već je završeno njih 14. Pored instalacije novih rezervoara, paralelnog rada dvije linije amon-sulfata, projekta odvodnjavanja rezervoara benzola, blok filtera, monitoringa emisija u zrak kao i otpadnih voda, te minitoringa sistema N2O, radovi su aktivno vršeni i na drugim prioritetnim tačkama.

„Završene su i popravke na projektima elektrofilera koksnog gasa, završeni su radovi na amonijačnim ispiračima, izvršen je remont i zamjena pumpe za orošavanje baterije, nakon čega su odmah nastavljen i drugi radovi“, kazao je izvršni direktor Suad Imamović, te dodao da u GIKIL-u ima još mnogo posla ali i bezrezervne spremnosti da se dodatno radi i ulaže, ukoliko se GIKIL-u da zaslužena šansa.

Zaštiti kriminal i radna mjesta ili brojati oboljele od malignih bolesti

Komentari