Direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove (FUIP) Anis Ajdinović predočio je danas rezultate rada Uprave u proteklom periodu s posebnim osvrtom na 2019. godinu za koju je rečeno da je bila rekordna prema broju obavljenih inspekcijskih nadzora u odnosu na sve prethodne godine otkad je ova institucija formirana, ali i po broju prijava građana.

Najviše posla bilo je kod najvećih zagađivača – GIKIL Lukavac, AcelorMittal Zenica, SISECAM Soda Lukavac, Natron Maglaj, BSI Jajce, a također i kod TE Tuzla, TE Kakanj, deponije Uborak Mostar, deponije Smiljevići Sarajevo, BFS Kreševo i drugih.

Ljudski resursi u FUIP-u pokrivaju tek 60,8 posto pravilnikom predviđenih kapaciteta, a da Uprava ima problem i sa smještajnim kapacitetima, posebno kada je riječ o sjedištu uprave u Sarajevu, Ajdinović je naglasio da je od 2015. do 2019. godine obavljeno 716.669 inspekcijskih nadzora, od čega 68.906 u unutrašnjoj, a u prekograničnoj 647.763.

“Naš zahtjev je bio 9,46 miliona KM, a odobreni budžet nam je 8,98 miliona KM. Također, pravilnikom su predviđena 273 izvršioca sa 200 inspektora, a danas imamo ukupno 166 uposlenika, od čega 133 inspektora, 8 glavnih federalnih inspektora i 125 inspektora, a tu je i ukupno 12 državnih službenika i 21 namještenik. 

Izrečeno je 27.763 prekršajna naloga s ukupnim finansijskim efektom od 38,46 miliona KM. Preventivnih, korektivnih i mjera otklanjanja nedostataka bilo je 12.806, a mjera zabrane rada 1.440, od čega 184 pečaćenja.

Putem zajedničkih multidisciplinarnih timova kontrolisana je zakonitost poslovanja i u oblasti turizma, rada, poljoprivrede, zdravstva, saobraćaja, veterinarstva, ekonomije, rudarstva, voda…

Inspekcijski nadzori su vršeni i u neradne dane i sate, odnosno tokom vikenda i poslije redovnog radnog vremena“, naglasio je istaknuvši da su inspektori ukupno 102 dana u godini bili na terenu. Područje nadzora bili su svi kantoni u FBiH podijeljeni u pet regija.

Građani su prepoznali važnost inspekcijskih nadzora pa je povećan broj prijava.

“Uspostavljen je kvalitetniji odnos između inspekcije i subjekata nadzora s ciljem zajedničkog rada na izgradnji kulture poštivanja propisa. Želimo da taj odnos bude partnerski, ako evidentiramo određene nepravilnosti, da damo rok da se one otklone i da ne dolazimo u situaciju da moramo izricati prekršajne sankcije. Vrlo je bitno da se svi uključimo u borbu protiv sive ekonomije, a najjednostavniji način na koji građani tome mogu doprinijeti je da traže fiskalni račun“, naveo je Ajdinović te istakao da je 2019. rekordna i po broju instaliranih fiskalnih uređaja, što je dokaz bolje fiskalne discipline.

Komentari