Privremeni Upravni odbor JZU „Dom zdravlja“ Lukavac je nakon provedene konkursne procedure predložio dr. Nedima Kurtića, specijalistu oralne hirurgije za direktora pomenute ustanove i Odluku je dostavljena načelniku Općine na davanje saglasnosti.

Načelnik Općine nije dao saglasnost na nezakonite izbore u JZU „Dom zdravlja“ Lukavac

Privremeni Upravni odbor JZU „Dom zdravlja“ Lukavac je donio Odluku o utvrđivanju prijedloga kandidata za direktora JZU „Dom zdravlja“ Lukavac, broj: 01-2397/20 od 08.05.2020. godine, a nakon provedene konkursne procedure, te je ista dostavljena Općinskom načelniku na davanje saglasnosti.

Ponovno ističemo da članovi privremenog Upravnog odbora JZU „Dom zdravlja“ Lukavac nisu imenovani u skladu sa važećim zakonskim propisima i da shodno tome nemaju ni zakonsko ovlaštenje, kako za pokretanje postupka raspisivanja Javnog oglasa, tako ni za donošenje Odluke o utvrđivanju prijedloga kandidata za direktora JZU „Dom zdravlja“ Lukavac.

O nezakonitostima u radu privremenih Upravnih odbora JZU „Dom zdravlja“ Lukavac koja traju još od 2017. godine svjedoči i Presuda Općinskog suda u Lukavcu, kojom je utvrđeno da je Odluka Općinskog vijeća Lukavac o razrješenju zakonom izabranih članova Upravnog odbora ništava i da su članovi Upravnog odbora nezakonito razriješeni. Potrebno je navesti činjenicu da su u skladu sa zakonom propisanim pravilima i procedurama, Rješenjem Općinskog vijeća Lukavac broj: 01-05-619/17 od 28.04.2017. godine, imenovani članovi Upravnog odbora, koji su ubrzo bez ikakvog razloga i argumenata Odlukom Općinskog vijeća Lukavac, broj: 01-02-1-1405/17 od 10.07.2017. godine razriješeni dužnosti, te su imenovani članovi privremenog Upravnog odbora.

O istom svjedoči i akt Federalne uprave za inspekcijske poslove kojim je konstatovano da Odluka Općinskog vijeća o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora i imenovanju privremenih članova Upravnog odbora JZU „Dom zdravlja“ Lukavac, nije donesena u skladu sa članom 64. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, kao ni u skladu sa članom 37. Statuta JZU „Dom zdravlja“ Lukavac.

Stoga, naglašavamo da Općinski načelnik ne daje saglasnost na prijedlog kandidata koji nije izabran u skladu sa zakonskim propisima.

Ističemo i činjenicu da je Općinski načelnik više puta ukazivao na sve nepravilnosti koje se tiču imenovanja članova privremenih Upravnih odbora JZU „Dom zdravlja“ Lukavac od strane većine vijećnika Općinskog vijeća i ukazivao na neregularnosti koje negativno utiču na zakonito i efikasno poslovanje JZU „Dom zdravlja“ Lukavac, a kojoj prvenstveni cilj treba biti nesmetano pružanje zdravstvenih usluga građanima općine Lukavac.

Ignorisanje svih napora Općinskog načelnika u uspostavljanju zakonitog funkcionisanja JZU „Dom zdravlja“ Lukavac nanosi nesagledivu štetu kako samom radu zdravstvene ustanove tako i građanima kao korisnicima zdravstvenih usluga JZU „Dom zdravlja“ Lukavac.

Načelnik Općine Lukavac neće odustati od uspostavljanja i provođenja važećih zakonskih propisa i poštovanja zakonskih procedura.

Ne daje se saglasnost na Odluku o utvrđivanju prijedloga kandidata za direktora JZU DZ Lukavac

Komentari