jp rad lukavac

Općina Lukavac je dana 10.12.2020. godine zaprimila akt Nadzornog odbora Javnog preduzeća “RAD” Lukavac broj: 02-10-3185/20 od 09.12.2020. godine, a u vezi prekida vodosnabdijevanja građana općine Lukavac.

 

Kako je u pomenutom aktu navedeno, razlog za nepotpisivanje Ugovora za prodaju vode sa GIKIL-om i mogući prekid u distribuciji vode građanima su navodi GIKIL-a da GIKIL vrši obradu vode isključivo za industrijske potrebe i da predmet Ugovora o prodaji vode nije voda za piće te samim tim ne može biti predmet kontrole nadležnog Zavoda.

Služba za komunalno-stambene poslove Općine Lukavac uputila je Odgovor Javnom preduzeću “RAD” Lukavac u kojem ističe da je davalac komunalnih usluga dužan da organizuje svoj rad i poslovanje na način kojim obezbjeđuje trajno i nesmetano pružanje komunalnih usluga korisnicima i da ne može uskratiti komunalnu uslugu.

Osim toga, ni do sada odbredbe Ugovora o prodaji vode nisu garantovale kvalitet vode za piće niti se GIKIL obavezuje vršiti isporuku vode za piće nego vršiti kontrolu njene ispravnosti, tako da ni po odredbama novog Ugovora ne postoje smetnje da se nastavi sa vršenjem kontrole ispravnosti vode, te da je potpuno pravno irelevantno da li će to vršiti GIKIL ili JP “RAD” i ne predstavlja smetnju za nastavak vodosnabdijevanja.

Komentari