Danas će se sa početkom u 10:00h u sali Policijske uprave Lukavac održati 28. redovna sjednica Općinskog vijeća Lukavac sa sljedećim Dnevnim redom:

 1. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 27. redovne sjednice Općinskog vijeća održane dana 28.03.2019. godine;
 2. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o davanju na upravljanje novoizgrađenog dijela primarne distributivne mreže u naselju Puračić;
 3. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o finansiranju političkih subjekata koji participiraju u Općinskom vijeću Lukavac;
 4. Razmatranje Informacije o inspekcijskom nadzoru u 2018. godini u oblastima iz nadležnosti Službe za inspekcijske poslove Općine Lukavac;
 5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o godišnjem izvršenju Budžeta Općine Lukavac za 2018. godinu;
 6. Razmatranje i usvajanje:
  1. Izvještaja o radu Javnog preduzeća „Rad“ Lukavac za 2018. godinu
  2. Izvještaja o poslovanju JP „Rad“ Lukavac za 2018. godinu
  3. Plana rada JP „Rad“ Lukavac za 2019. godinu
  4. Plana poslovanja JP „Rad“ Lukavac za 2019. godinu
  5. Trogodišnjeg plana poslovanja JP „Rad“ Lukavac za period od 2019. – 2021. godine
 7. Vijećnička pitanja i inicijative.

Komentari