U skladu sa provođenjem preventivnih mjera zaštite od požara, stanovnike općine Lukavac želimo upoznati sa opasnostima koje mogu dovesti do nastanka požara na otvorenim površinama, kao što su šume, livade, njive i bašte.

Ljudskom nepažnjom može doći do nastanka požara na otvorenim površinama usljed:

  • spaljivanja smeća, korova, suhe trave i žbunja, kukuruzovine i lišća,
  • bacanja šibica, opušaka, pirotehničkih i drugih gorećih tvari na otvorene površine,
  • loženja vatre u improviziranim ložištima kao što su roštilji ili druga ložišta koja nisu propisno obezbjeđena od prenosa vatre na okolinu.
  • prije loženja vatre na otvorenom prostoru potrebno je preduzeti odgovarajuće  preventivne mjere zaštite da se vatra ne bi nekontrolisano proširila na druge površine, u kom cilju treba preduzeti sljedeće aktivnosti:
  • stvari koje se spaljuju moraju se odmaknuti na sigurnu udaljenost od šume, vodova električne energije i drugih instalacija i objekata koje bi vatra i dim mogli ugroziti,
  • oko mjesta loženja potrebno je ukloniti vegetaciju, odnosno očistiti sigurnosni pojas, kako bi se spriječio prenos plamena na druge površine,
  • na mjestu gdje se vrši loženje vatre potrebno je osigurati prisutnost dovoljnog broja osoba sposobnih za gašenje požara,
  • uz mjesto loženja potrebno je obezbjediti priručna sredstva za gašenje požara, kao što su lopate, metlanice, voda, pijesak i druga sredstva,

Kada se provedu navedene sigurnosne procedure paljenje vatre može se vršiti, ali samo u vrijeme kada nema izraženog vjetra.

Molimo građane općine Lukavac da se pridržavaju navedenih preventivnih mjera zaštite, jer će u protivnom podlijegati kaznenim odredbama Zakona o zaštiti od požara.

Komentari