Prema obavijesti Federalnog zavoda za statistiku, na teritoriji općine Lukavac će se u periodu od 01.12.2018. – 15.12.2018. godine provesti anketa Godišnje istraživanje farmi 2018 (GIF).

Anketiranje domaćinstava na terenu će obavljati anketari ovlašteni od strane Federalnog zavoda za statistiku, na uzorkom izabranim domaćinstvima na području općine Lukavac.

GIF-om 2018. prikupljaju se podaci o ostvarenoj poljoprivrednoj proizvodnji (biljna i stočna proizvodnja), upotrebi poljoprivrednih proizvoda, radnoj snazi na gazdinstvu, podaci o rentama i cijenama zemljišta i međufaznoj potrošnji u poljoprivredi.

Komentari