Vlada Tuzlanskog kantona je u srijedu dala saglasnost na Plan rada i finansijski plan Direkcije cesta za 2021. godinu i Program rekonstrukcije, obnove i izgradnje regionalnih cesta TK za 2021. godinu.

 

Ovim dokumentima u 2021.godini je planirana su ukupna izdvajanja u 2021. godini u iznosu od 23.264.943,58 KM. Od ovog iznosa Direkcija je planirala 5.461.608,28 KM za završetak nerealizovanih radova iz Plana za 2020. godinu, prijenos radova u 2021. godinu, 4.457.600,00 za izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju i rehabilitaciju puteva i putnih objekata u 2021., 2.702.226,28 KM za obaveze koje dospijevaju za plaćanje u 2021.godini po osnovu dugoročnih kredita, 2.650.000,00 KM za redovno održavanje puteva, te 1.650.000,00 za zimsko održavanje puteva.

Kako je navedeno za investicije je planirano ukupno 4.457.600,00 KM, od čega je za sanaciju klizišta planirano 390.000,00 KM, za izgradnju projektne dokumentacije 150.000,00 KM, za troškove izdavanja saglasnosti, dozvola i rješavanje imovinsko pravnih poslova 100.000,00 KM, 80.000,00 KM za troškove nadzora nad izvođenjem radova, te 40.000,00 KM za troškove revizije projektne dokumentacije. Od planiranih investicijskih projekata mogu se izdvojiti rekonstrukcija regionalne ceste R – 458 Simin Han – Gornja Tuzla – Površnice, dionica od mosta u čaršiji do skretanja za Kovačicu dužine 1 km, za što je planirano 900.000,00 KM, a isti iznos planiran je i za rekonstrukciju, rehabilitaciju i sanaciju regionalne ceste R – 455a Svatovac – Živinice – Bašigovci – Lukavica – Zelenika. Za rekonstrukciju, rehabilitaciju i sanaciju regionalne ceste R – 460Gračanica – Bukva – Doborovci–Srnice planirano je 520.000,00 KM, a 500.000,00 KM je planirano za radove na regionalnoj cesti R-456, dionica: Humci – kraj rekonstruisanog dijela – Jasenice. 400.000,00 KM je planirano za radove na regionalnom putu R – 471 Lukavac – Vijenac – Banovići, a po 350.000,00 KM za izgradnju 3.680m pješačke staze na dijelu regionalne ceste R – 470 Tuzla –Dubrave, kao i za izgradnju treće trake na regionalnoj cesti R-469 Živinice – Međaš.

 

473.882,64 KM za socijalno zbrinjavanje zaposlenika

Zbog ispravke tehničke greške u ranije donesenom Programu,  Vlada je  donijela Odluku o dopuni Programa za subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima, sanaciju i restrukturiranje privrednih subjekata, pomoći privrednim subjektima u poteškoćama i kupovinu dionica ili udjela u privrednim društvima iz sredstava ostvarenih u procesu privatizacije i deponovanih kod Razvojne banke Federacije BIH (sredstva na ESCROW računu).

Također, data je sagalsnost na Program mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije preduzeća ostali ili ostaju bez posla. Shodno ovom programu, Vlada će Vlada Tuzlanskog kantona će izdvojiti finansijska sredstva za uplatu obračunatih, a neuplaćenih doprinosa za zdravstveno osiguranje, osiguranje u slučaju nezaposlenosti i naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u ukupnom iznosu od 473.882,64 KM, za ukupno 12 radnika privrednih društava „TTU“ Tuzla d. d. – u stečaju, MI „Fering“ d.o.o Gračanica – u stečaju, „DITA“ d.d. – u stečaju i „HELIOS“ d. d. Banovići – u stečaju.

Zahtjeve sa potrebnom dokumentacijom privredna društva podnose resornom ministarstvu koje će, nakon što utvrdi do je dokumentacija kompletna i da su ispunjeni uslovi traženi ovim Programom, predložiti Vladi TK da donese odluku o dodjeli sredstava.

Slijedom potrebnih aktivnosti, danas su odobrena sredstva u navedenom iznosu od 473.882,64 KM, a koja će se realizovati sa budžetske pozicije „Sredstva sa escrow“ računa uplatom sredstava od strane Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine. Kako bi sve navedeno bilo i realizirano, Vlada je danas dala nalog za prijenos sredstava sa namjenskog depozita Vlade Tuzlanskog kantona kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine na račun JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona na ime uplate obračunatih a neuplaćenih doprinosa za zdravstveno osiguranje, doprinose za nezaposlene i naknada za prirodne i druge nesreće, za socijalno zbrinjavanje radnika koji su stekli uslov za penzionisanje u privrednim društvima: „TTU“ d.d. Tuzla, u stečaju; MI „Fering“ d.d. . Gračanica, u stečaju, „Dita” d.d. Tuzla, u stečaju i „Helois“ d.d. Banovići, u stečaju.

Pri kraju izgradnja Centra za autizam

Vlada je  prihvatila Informaciju o realizaciji mjera na izgradnji Centra za autizam nakon usvajanja Elaborata i izrade projekta za izgradnju Centra. U ovoj obimnoj informaciji, koja prati cijeli tok i hronologiju događaja o početka izgradnje Centra 2012.godine do danas, konstatuje se da su građevinski radovi na fazi II su još u toku i očekuje se njihov završetak do 31.12.2020. godine. Za dovršetak objekata za tehnički prijem i dobivanje upotrebne dozvole nedostaje Projekat vanjskog uređenja, finansijska sredstva za projekat i izvođenje građevinskih radova predviđenih u tom projektu, kao i sredstva za podstanicu za centralno grijanje postojećeg objekta i depadansa, čija se vrijednost procjenjuje na 15.000,00 KM. S tim u vezi Vlada je  odobrila i Udruženju roditelja djece-osoba sa autizmom „URDOSA“, za dodatne radove koji su se nepredviđeno pojavili, a neophodni su za završetak faze II na adaptaciji i rekonstrukciji objekta Centra za autizam Tuzla, doznačila dodatnih ukupno 34.106,99 KM.

Zaključkom Vlada je konstatovala da je utvrdila prijedlog Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu i prijedlog Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu i uputila ih Skupštini Tuzlanskog kantona na donošenje po hitnom postupku, kao i da 30.12.2020. godine ovi dokumenti nisu doneseni. Vlada je danas zadužila Ministarstvo finansija da, u slučaju, da prijedlog Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu i prijedlog Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu ne budu doneseni do isteka fiskalne 2020. godine, pokrene aktivnosti na utvrđivanju prijedloga Odluke o privremenom finansiranju Tuzlanskog kantona za period 01.01-31.03. 2021. godine, kao i da prijedlog Odluke o privremenom finansiranju Tuzlanskog kantona utvrdi na bazi srazmjerno utrošenih sredstava u istom periodu 2020. godine, izuzev sredstava namijenjenih za novčanu egzistencijalnu naknadu za demobilisane borce, koja će se utvrditi u Odluci po prethodno podnesenom zahtjevu Ministarstva za boračka pitanja. Također, Ministarstvo je zaduženo da do 05.01.2021. godine utvrdi prijedlog Odluke o privremenom finansiranju Tuzlanskog kantona za period od 01.01. do 31.03.2021. godine.

Vlada je dala saglasnost za prijem tri uposlenika, jednog stručnog saradnika – logopeda i dvije spremačice u JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla, u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od dvanaest mjeseci. Radi se o prijemu stručnog i kadra koji neophodan za očuvanje higijenskih uslova u Domu, bit će realiziran po Programu sufinansiranja zapošljavanja koji se provodi u saradnji sa Službom za zapošljavanje.

(TIP)

Komentari